Ogłoszenie o naborze Nr 1/2019 z dnia 3 grudnia 2019r

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko

referenta w dziale księgowości – 1 etat,
Ogłoszenie o naborze Nr 1/2019 z dnia 3 grudnia 2019r wpłynęło:
4 oferty,
w tym:
1 oferta – spełniła wymogi formalne

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1.  Wiśniewska Anna zam. Kozienice
Rozmowy kwalifikacyjne z w/w kandydatami odbędą się w dniu 18.12.2019 godz.10.00

Kozienice dnia 17.12.2019r

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  3 / 2019  z dnia 12 grudnia 2019 roku.     

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

                                        ( j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 )

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS na stanowisku

z-ca kierownika MGOPS – 1 etat

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

I. Niezbędne wymagania

Oferty na w/w stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. posiadają obywatelstwo polskie,
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 3. posiadają wykształcenie wyższe
 4. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 zm. 1622.1690)
 5. minimum 3 letni staż w pomocy społecznej
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 9. znajomość obowiązujących przepisów , w szczególności z zakresu ustaw:
 • o pomocy społecznej
 • o świadczeniach rodzinnych
 • o postepowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • o samorządzie gminnym,
 • kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawa zamówień publicznych,
 • kodeksu pracy,
 • o finansach publicznych
 • o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 

II. Dodatkowe wymagania:

 1. Umiejętność kierowania zespołem pracowników
 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. Umiejętność sprawnej organizacji i planowania pracy
 3. Umiejętność analizowania problemu
 4. Odporność na stres,
 5. Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność;
 6. Biegła znajomość obsługi komputera.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Zastępowanie Kierownika MGOPS w Kozienicach oraz kierowanie Działem Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej;
 2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępcze, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji;
 3. Organizacja pracy socjalnej MGOPS w Kozienicach
 4. Organizacja pracy podległych pracowników, zapewniająca sprawne wykonanie zadań działu pomocy środowiskowej. Nadzór merytoryczny i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników działu pomocy środowiskowej;
 5. Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 6. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;
 7. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za powierzony majątek;
 8. Przygotowywanie i składanie informacji i sprawozdań z zakresu pomocy społecznej;
 9. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych
 10. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach;
 11. Dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Kierownika MGOPS Kozienice
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika MGOPS Kozienice

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Bezpieczne warunki pracy. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS Kozienice w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze wynosił co najmniej 6%.
 3. stanowisko pracy: stanowisko związane jest z z kierowaniem zespołem pracowników, przy stanowisku komputerowym oraz w terenie, wymagająca szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca z interesantem;
 4. praca na podstawie umowy o pracę na czas określony  6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 5. czas pracy:1 etat
 6. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DZ.U.z 2018r poz. 936 i 2437) oraz w związku z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 461/2018 z dnia28 marca 2018r.
  w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
 7. proponowany termin zawarcia umowy o pracę : styczeń 2020r

V. Wymagane dokumenty :

 • List motywacyjny
 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kopie dyplomu potwierdzające wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe, umiejętności;
 • kopie świadectw pracy;
 • referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego); o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia )
 • oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do zatrudnienia na danym stanowisku (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia)
 • pisemne oświadczenie że kandydat, nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 1440), (załącznik Nr 4 do ogłoszenia)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacyjnych (Załącznik Nr 5 do ogłoszenia)

 

VI. Postępowanie rekrutacyjne:

 

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej
 • Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, wyłonionymi
  w etapie I,  w siedzibie M-GOPS w Kozienicach

 

VII. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy kierownika MGOPS w Kozienicach można składać w terminie do dnia 27.12.2019 roku do godz. 10-tej :

 

– osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 w godz. od 7:30 do 15;30;w piątek do 14.30

– lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 26 – 900 Kozienice, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, liczy się data wpływu do MGOPS.

 

Oferty, które w wpłyną do MGOPS po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/oraz stronie  internetowej MGOPS w Kozienicach www.opskozienice.pl , na tablicy informacyjnej w siedzibie MGOPS
w Kozienicach .

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit .a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że wszystkie dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji udostępniam dobrowolnie aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,”

 

Złożone przez kandydatów oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału
w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone.

 

VIII. Informacja  RODO dla kandydatów do pracy w MGOPS w Kozienicach                                               

 1. Administratorem danych osobowych  kandydatów na w/w stanowisko jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, adres e-mail: kierownik@opskozienice.pl; telefon: (48) 614-88-58; reprezentowany przez Kierownika MGOPS.
 1. MGOPS wyznaczyło inspektora ochrony danych, którym jest Pan Artur Kacprzak można się z nim skontaktować poprzez  e-mail: xyzodo11@gmail.com   lub korespondencyjnie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych  kandydatów odbywać się będzie wyłącznie w celach rekrutacyjnych na stanowisko na które aplikuje kandydat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Kozienicach, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
 1. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 1. Podanie przez Kandydata  danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacji udziela inspektor ochrony danych osobowych administratora.
Załączniki:
Załącznik Nr 1 Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik Nr 2 oświadczenie
Załącznik Nr 3 oświadczenie o stanie zdrowia kandydata
Załącznik Nr 4 oświadczenie o niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
Załącznik Nr 5 do ogłoszenia – oświadczenie

Ewa Wysocka                                                                                                                       Kierownik

Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach

 

 

 

 

 

 

 

Ogłaszenie o naborze uczestników do „Kozienickiego Domu Dziennego SENIOR+”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

Ogłasza nabór uczestników

do „Kozienickiego Domu Dziennego SENIOR+”

przy Al. 1 Maja 8 w Kozienicach

 

 

Jeżeli jesteś:

 • Mieszkańcem Gminy Kozienice w wieku 60+,
 • Osobą nieaktywną zawodowo
 • Chcesz nadal się rozwijać, być aktywny, spędzać czas w miłej atmosferze?

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych przez „Kozienicki Dzienny Dom SENIOR+”!

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta, przy Al. 1 Maja 8 w Kozienicach (budynek dawnego Domu Kultury) i dysponuje 20 miejscami.

Utworzony Kozienicki Dzienny Dom SENIOR+, będzie realizował założenia Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ obejmuje:

 • dostęp do zajęć przez 8 godzin dzienne, od poniedziałku do piątku,
 • usługi socjalne w tym jeden ciepły posiłek w formie obiadu,
 • kuchnia, umożliwiająca seniorom samodzielne przygotowanie kawy, herbaty lub prostego posiłku,
 • spotkania z dietetykiem, który prowadzi zajęcia z zakresu zdrowego odżywiania,
 • zajęcia psychologiczne, które skierowane są na rozwijanie nowych perspektyw własnych możliwości oraz talentów,
 • poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej
 • usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, nordic walking,  zajęcia z fizjoterapeutą.
 • usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw;
 • usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą.

 

Uczestnicy zajęć, to osoby które:

 • ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,
 • zamieszkujące na terenie gminy Kozienice,
 • pierwszeństwo w udziale w zajęciach mają osoby samotne.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu ,,Senior+” jest nieodpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Kozienickim Dziennym Domu SENIOR+ w Kozienicach zapraszamy do składania wniosków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Druk wniosków dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach w puncie informacyjnym, siedzibie MGOPS w Kozienicach oraz na stronie internetowej: www.opskozienice.pl

Proces rekrutacji trwa do 20 grudnia 2020r

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach : 48 614 67 62 lub 48 614 , 614 45 77

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do Kozienickiego Dziennego Domu SENIOR+ – doc.

Wniosek o przyjęcie do Kozienickiego Dziennego Domu SENIOR+ – pdf.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spr. Nr: MGOPS.26.8.19

 Kozienice, dnia 03.12.2019 r.

Spr. Nr: MGOPS.26.8.19

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na dostawę artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach w 2020 r.

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na części:

CZĘŚĆ I: „Dostawa pieczywa”

CZĘŚĆ II: „Dostawa świeżych warzyw oraz kiszonek”

CZĘŚĆ III: „Dostawa mięsa, przetworów mięsnych i drobiu”

CZĘŚĆ IV: „Dostawa artykułów ogólnospożywczych”

CZĘŚĆ V: „Dostawa ryb”

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w „Formularzu cenowo – asortymentowym” stanowiących załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 oraz Nr 6 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych produktów
   z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej – „Formularzu cenowo – asortymentowym”.
  2. Wskazane w załącznikach do Zaproszenia do składania ofert ilości oraz asortyment poszczególnych artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego.
  3. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.
  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  5. Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone  przepisami ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252), oraz aktów wykonawczych do ustawy.
  6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

 

 1. Samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. ogólnospożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso itp.).
 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce na telefoniczne zamówienie. Miejscem wykonania zamówienia jest stołówka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice.

 II.  Termin realizacji zamówienia : 02 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

III.  Okres związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.

IV. Warunki płatności: Zapłata za realizację dostawy nastąpi na podstawie faktury VAT,      wystawionej przez Dostawcę po każdorazowej dostawie towaru.

V.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Wypełniony formularz cenowo – asortymentowy – wybrany Załącznik Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 lub Nr 6.

 

Uwaga: dopuszcza się składanie ofert na wybraną część zamówienia.

 

 

VI.  Miejsce i Termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kozienicach, przy ul. M.C. Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice w Sekretariacie – pok. 7, w terminie do dnia 13.12.2019 r. do godz. 12.00. osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do MGOPS).
 2. Oferty wraz z załącznikami muszą znajdować się w zaklejonej kopercie opieczętowanej pieczęcią (lub opisem) Dostawcy z dopiskiem „Dostawa artykułów spożywczych do MGOPS w Kozienicach w 2020 r., CZĘŚĆ ……….”
 3. Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

VII.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Każda część oferty cenowej będzie oceniana oddzielnie.

 

VIII. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który spełni warunki opisane
w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą cenę.

 

IX. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –xyzodo11@gmail.com;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy;
6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

 

X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

 

Pani Mariola Wziątek tel. 48/614-45-77

 

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

                                         W imieniu Zamawiającego:

Kierownik MGOPS

w Kozienicach

Ewa Wysocka

 

 

Załączniki:

Zał Nr 1 formularz_ofertowy

 Zał. Nr 2 część I dostawa pieczywa – formularz cenowo-asortymentowy.

Zał. Nr 3 część II dostawa warzyw – formularz cenowo-asortymentowy.

Zał. Nr 4 część III dostawa mięsa – formularz cenowo-asortymentowy.

Zał. Nr 5 część IV dostawa art. ogólnospożywczych – formularz cenowo-asortymentowy.

Zał. Nr 6 część V dostawa ryb- formularz cenowo-asortymentowy.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

Ogłoszenie o naborze Nr 2/2019 z dnia 3 grudnia 2019r                 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

 ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENTA  RODZINY         

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony w zadaniowym systemie czasu pracy

Przewidywany okres zatrudnienia:  od stycznia 2020r

Wymiar czasu pracy – ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy: świadczenie usług w miejscu zamieszkania rodziny.

1.Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie w pełni z praw publicznych
 • Nieposzlakowana opinia
 • Niepozbawiona , niezawieszona  oraz nieograniczona  władza rodzicielska
 • Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu alimentacyjnego
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • Posiadanie wykształcenia :

-Wyższego na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

-lub wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy   z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

-lub studiów podyplomowych obejmujących zakres programowy szkolenia określony na podstawie Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

-lub wykształcenia średniego i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

2.Wymagania dodatkowe:

 • Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 • Umiejętność samodzielnego działania oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • Umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 • Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami
 • Prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • Współpraca z pracownikiem socjalnym MGOPS-u , środowiskiem  lokalnym oraz innymi instytucjami
 • Diagnozowanie  na bieżąco sytuacji rodziny
 • Sporządzanie i aktualizowanie indywidualnego planu pracy z rodziną
 • Wspieranie w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
 • Motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego – podział obowiązków, nauka zarządzania budżetem domowym
 • Motywowanie rodziny do współpracy i działań mających na celu pokonywanie problemów oraz wspieranie aktywności społecznej
 • Edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz prawidłowego żywienia i pielęgnacji dzieci, a także  organizacji czasu wolnego rodziny
 • Motywowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym dzieci i utrzymywania systemowego kontaktu ze szkołą
 • Systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji pracy z rodziną
 • Składanie comiesięcznych sprawozdań z pracy z rodziną

 

4.Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagać dotyczących wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagań dotyczących posiadanych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń dyplomy)
 • Kopie świadectw pracy, ewentualne referencje z zakładów pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru karnego)
 • Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
 • Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit .a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że wszystkie dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji udostępniam dobrowolnie aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,”

 

 

5. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie M-GOPS w Kozienicach i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

6. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie)z dopiskiem „Asystent rodziny” należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach  lub pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

 ul. M. Skłodowskiej-Curie 3

26-900 Kozienice

W terminie do 17 grudnia 2019r do godz. 10.00

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie ośrodka przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji  o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.                    

Oferty, które  wpłyną do MGOPS po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/oraz stronie  internetowej MGOPS w Kozienicach www.opskozienice.pl , na tablicy informacyjnej w siedzibie MGOPS
w Kozienicach .

 

 

VIII.. Informacja  RODO dla kandydatów do pracy w MGOPS w Kozienicach                                               

 1. Administratorem danych osobowych  kandydatów na w/w stanowisko jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, adres e-mail: kierownik@opskozienice.pl; telefon: (48) 614-88-58; reprezentowany przez Kierownika MGOPS.
 1. MGOPS wyznaczyło inspektora ochrony danych, którym jest Pan Artur Kacprzak można się z nim skontaktować poprzez  e-mail: xyzodo11@gmail.com   lub korespondencyjnie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych  kandydatów odbywać się będzie wyłącznie w celach rekrutacyjnych na stanowisko na które aplikuje kandydat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Kozienicach, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
 1. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 1. Podanie przez Kandydata  danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacji udziela inspektor ochrony danych osobowych administratora.

 

                                                                          

Ewa Wysocka                                                                                                               Kierownik
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  1 / 2019  z dnia 3 grudnia 2019 roku.      

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 )

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS na stanowisku

referent w dziale księgowości  – 1 etat

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

I. Niezbędne wymagania

Oferty na w/w stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. posiadają obywatelstwo polskie,
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszą się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiadają wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe na kierunku rachunkowość
  i doświadczenie minimum 2 lata w pracy w księgowości, preferowane doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej .

II. Dodatkowe wymagania:

 1. biegła znajomość programów i technik komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem programów księgowych,
 2. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 3. komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań
 4. znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce a w szczególności:

Ustawa o pracownikach samorządowych i o samorządzie gminnym.

Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ustawy o finansach publicznych

Ustawy o rachunkowości

5.umiejętność analizy dokumentów,

6.zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Sprawdzanie kompletności dokumentów finansowo-księgowych
 2. Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont
 3. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programu komputerowego OPTIVUM VULCAN
 4. Dokonywanie zapisów na kontach księgowych oraz przygotowywanie informacji uzgodnień danych niezbędnych do prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań
 5. Ewidencja dochodów budżetowych
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych (amortyzacja, umorzenie)
 7. Przygotowywanie dokumentów księgowych do archiwizacji
 8. Przygotowywanie zapotrzebowań środków finansowych na realizację zadań.

Pracownik odpowiada za:

 1. Prawidłowe i rzetelne prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z zastosowaniem aktualnych przepisów.
 2. Terminowe i rzetelne realizowanie zadań o których mowa w pkt. III.
 3. Gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wykonywanie wszystkich powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
 6. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami i ich zmianami oraz branie udziału w organizowanych szkoleniach.
 7. Zachowywanie zasad uprzejmości i życzliwości w kontaktach międzyludzkich.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: praca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Bezpieczne warunki pracy. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS Kozienice w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze wynosił co najmniej 6%.
 3. stanowisko pracy: stanowisko związane jest z pracą przy komputerze
 4. praca na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 5. czas pracy:1 etat


V. Wymagane dokumenty :

 • List motywacyjny
 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kopie dyplomu potwierdzające wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe, umiejętności;
 • kopie świadectw pracy;
 • referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik Nr1 do ogłoszenia
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego); o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia )
 • oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do zatrudnienia na danym stanowisku (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacyjnych (Załącznik Nr 4 do ogłoszenia)

 

VI. Postępowanie rekrutacyjne:


Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej
 • Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, wyłonionymi
  w etapie I,  w siedzibie M-GOPS w Kozienicach

 

VII. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. księgowości„ można składać w terminie do dnia
17.12.2019 roku do godz. 10-tej :


– osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 w godz. od 7:30 do 15;30;w piątek do 14.30

– lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 26 – 900 Kozienice, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, liczy się data wpływu do MGOPS.

 

Oferty, które w wpłyną do MGOPS po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/oraz stronie  internetowej MGOPS w Kozienicach www.opskozienice.pl , na tablicy informacyjnej w siedzibie MGOPS
w Kozienicach .

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit .a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że wszystkie dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji udostępniam dobrowolnie aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,”

 

Złożone przez kandydatów oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału
w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone.

 

VIII.. Informacja  RODO dla kandydatów do pracy w MGOPS w Kozienicach                                               

 1. Administratorem danych osobowych  kandydatów na w/w stanowisko jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, adres e-mail: kierownik@opskozienice.pl; telefon: (48) 614-88-58; reprezentowany przez Kierownika MGOPS.
 1. MGOPS wyznaczyło inspektora ochrony danych, którym jest Pan Artur Kacprzak można się z nim skontaktować poprzez  e-mail: xyzodo11@gmail.com   lub korespondencyjnie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych  kandydatów odbywać się będzie wyłącznie w celach rekrutacyjnych na stanowisko na które aplikuje kandydat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Kozienicach, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
 1. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 1. Podanie przez Kandydata  danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacji udziela inspektor ochrony danych osobowych administratora.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik Nr 2 oświadczenie
Załącznik Nr 3 oświadczenie o stanie zdrowia kandydata
Załącznik Nr 4 do ogłoszenia – oświadczenie

                                                                           

Ewa Wysocka                                                                                                                      Kierownik
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach

Spr. Nr: MGOPS.26.9.19

                                                                                                          Kozienice, dnia 19.11.2019 r.

Spr. Nr: MGOPS.26.9.19

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy Kozienice w 2020 r.

 

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych w ilości około 76 porcji dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem wakacji, ferii oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, dla dzieci uczęszczających do n/w placówek oświatowych z terenu gminy Kozienice w 2020 r.

 

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Chodkowskiej  –  7 porcji dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Ryczywole               –  15 porcji dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach                        –   3 porcje dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej   –  15 porcji dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie                 –  22 porcje dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy                 –    3 porcje dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach               –    6 porcji dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach                       –    5 porcji dziennie

2. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1154). Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.

Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe i jakościowe:

–     Dwa razy w tygodniu posiłek w formie pożywnej zupy na wywarze mięsnym – 400ml + pieczywo pełnoziarniste – 2 kromki chleba lub bułka (podawane naprzemiennie);

–     Dwa razy w tygodniu drugie danie mięsne lub rybne: ziemniaki, kasza, ryż – 200 g, mięso, ryba 100 g, surówka lub warzywa nie mniej niż 100 g;

–     Jeden raz w tygodniu obiad w formie drugiego dania bezmięsnego.

 

Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

–    przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę;

–  pod pojęciem „wkładka mięsna” i „danie mięsne” należy rozumieć porcję mięsa drobiowego
(z  wyłączeniem  skrzydełek), wieprzowego lub wołowego (z wyłączeniem kiełbasy i parówek);

–   Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków gorących (zupy o temperaturze nie niższej    niż 75ºC, posiłki „drugodaniowe” nie mniej niż 63oC);

–   jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie może powtarzać się w okresie dwutygodniowym;

–   nie częściej niż dwa razy w miesiącu podawane będą dania makaronowe, raz na miesiąc naleśniki, pyzy,  racuchy lub pierogi;

–   potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych;

–   w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone;

–   do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie cukru i soli;

–   transport posiłków musi być prowadzony pojazdem dostosowanym do przewożenia środków spożywczych. Samochód powinien być dopuszczony przez Inspektora Sanitarnego do przewozu posiłków (żywności).

–   Zamawiający zastrzega sobie, że posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej (gramatura i kaloryczność odpowiednia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat) zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji żywności. Obiady muszą być z surowców tzn. z nieprzetworzonego wcześniej mięsa, wieprzowego, wołowego, drobiowego i filetów rybnych, wyrobów węglowodanowych i warzyw (sezonowo w okresie zimowym dopuszcza się stosowania mrożonek warzywno-owocowych ).

 

 1. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy osób, które uczestniczą na wszystkich etapach realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
 4. Nadzór nad jakością i prawidłowością dostarczonych posiłków ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia sprawować będzie ze strony Zamawiającego osoba odpowiedzialna z danej szkoły wskazana z imienia i nazwiska przez Dyrektora szkoły, która może odmówić ich przyjęcia oraz pracownicy M-GOPS w Kozienicach.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu oraz Dyrektorom szkół jadłospisu na okres dwóch tygodni z uwzględnieniem kaloryczności potraw.
 6. Jadłospis musi być urozmaicony w ten sposób, że te same posiłki nie mogą się powtarzać w okresie 2- tygodniowym.
 7. Posiłki dostarczane będą w dniach nauki szkolnej w godzinach 9.40 do 10.40 do szkół wymienionych w pkt I.1.

10. Wykonawca uzgodni z Dyrektorami poszczególnych szkół godziny dowożenia posiłków oraz inne istotne warunki wykonania usługi.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania naczyń jednorazowych, na których wydawane będą posiłki lub dostarczania posiłków w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami. Naczynia jednorazowego użytku muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. z 2005 poz. 1480) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2019 r. poz. 1252).
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczania Zamawiającemu posiłków
  w terminie od 02.01.2020 r. do 30.12.2020 r. w dniach nauki szkolnej, z wyłączeniem ferii, wakacji oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szacunkowej ilości 13 984 porcji (76 porcje dziennie, 184 dni szkolnych). Przewiduje się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków o 20%.
 3. Wydawanie posiłków dzieciom leży po stronie szkół.
 4. Wykonawca po upływie każdego miesiąca dostarczy Zamawiającemu fakturę, którą Zamawiający zobowiązuje się uregulować w terminie wskazanym na fakturze. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. Dodatkowe, szczegółowe warunki dotyczące organizacji żywienia dla szkół znajdują się w umowie (załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert).
 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną oraz finansową wynikającą z realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w sposób niezgodny z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

 

II. Termin realizacji zamówienia: od 02 stycznia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. w dniach nauki szkolnej, z wyłączeniem wakacji, ferii oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

III.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Aktualny dokument wydany przez Inspektora Sanitarnego świadczący o zatwierdzeniu podmiotu gospodarczego do prowadzenia żywienia zbiorowego zamkniętego z możliwością cateringu oraz aktualny dokument wydany przez Inspektora Sanitarnego potwierdzający posiadanie środka transportu spełniającego wymagania konieczne do zapewnienia właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych do przewozu posiłków.
 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie mniej niż 1 (jednej) usługi, zamówień odpowiadających rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w zakresie żywienia zbiorowego na minimum 50 osób dziennie, z podaniem daty i miejsca wykonania – załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert oraz dokumentem potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane należycie.
 4. Podpisany wzór umowy – załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.
 5. Dokumenty, o których mowa w pkt III.2, należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

IV.  Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Wymaga się by oferta była złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
 3. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić napis: „Oferta na usługę przygotowania i dowozu posiłków do szkół z terenu gminy Kozienice w roku 2020” oraz  nazwę i adres Oferenta.
 4. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 5. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kozienicach, przy ul. M.C. Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice w Sekretariacie – pok. 7, w terminie do dnia 03.12.2019 r. do godz. 13.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2019 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. C. Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice.
 3. Jako datę złożenia oferty należy rozumieć datę i godzinę wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. V.1, a nie datę nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską.
 4. Oferty przesłane po terminie wyznaczonym w pkt. V.1 nie będą uwzględniane.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, wartością usług i innych świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z Zaproszenia do składania ofert oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.
 3. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy tj; od 02.01.2020 r. do 30.12.2020 r.
  1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

 

VII. Opis kryteriów oceny ofert:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a)    cena ofertowa – waga 70

b)   doświadczenie Wykonawcy –  waga 30

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska   największą liczbę punktów.

 1. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

a/ W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

 

                     cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ———————————– —————————– x 70

                     cena brutto oferty badanej

 

 

b/ W ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” ocenione zostanie doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług gastronomicznych, cateringu, żywienia zbiorowego w ramach, których wykonywał on usługi polegające na przygotowywaniu posiłków. Ocena zostanie dokonana na podstawie Wykazu wykonanych usług oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie minimum 1 (jednej) usługi w okresie ostatnich dwóch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

–  za wykazanie 1 usługi odpowiadającej wymaganym kryteriom  – 20 pkt

–  za wykazanie powyżej 1 usługi odpowiadającej wymaganym kryteriom – 30 pkt

 

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza o podane kryteria wyboru.
 2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (przy ocenie oferty) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

VIII. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego przeprowadzania postępowania.

 

IX. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –xyzodo11@gmail.com;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy;
6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

 

Pani Maria Kutera tel. 48/614-67-62

 

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

w imieniu Zamawiającego:

p.o Kierownika

Ewa Wysocka

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
 2. Wykaz usług – Załącznik Nr 2
 3. Wzór Umowy –  Załącznik Nr 3

Spr. Nr: MGOPS.26.10.19

 Kozienice, dnia 19.11.2019 r.

Spr. Nr: MGOPS.26.10.19

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice
Zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę zestawu komputerowego, sprzętu elektronicznego i urządzeń biurowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie.

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń biurowych: drukarki wielofunkcyjnej, niszczarki, zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz innych artykułów elektronicznych i biurowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego zostały zawarte w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
4. Wszystkie oferowane produkty muszą być objęte gwarancją.
5. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być wliczona w cenę.
6. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt i oprogramowanie były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się produktów powystawowych.
7. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

II. Termin realizacji zamówienia : do 23.12.2019 r.
III. Okres związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.
IV. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.

V. Miejsce i Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 04.12.2019 r. do godz. 12.00 w wersji elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na adres: informatyk@opskozienice.pl, osobiście (sekretariat – pok. Nr 7) lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do MGOPS) na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

VI. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
VII. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który spełni warunki opisane w zaproszeniu do składania ofert oraz zaoferuje najniższą cenę.

VIII. Warunki płatności:
Zapłata za realizację dostawy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Dostawcę po każdorazowej dostawie towaru.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pan Kamil Jurkiewicz tel. 48/614-65-57
Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

X. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

XI. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –xyzodo11@gmail.com;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy;
6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

XII. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
1. Formularz Ofertowy– Załącznik Nr 1