Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  1 / 2019  z dnia 3 grudnia 2019 roku.      

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 )

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS na stanowisku

referent w dziale księgowości  – 1 etat

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

I. Niezbędne wymagania

Oferty na w/w stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. posiadają obywatelstwo polskie,
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszą się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiadają wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe na kierunku rachunkowość
  i doświadczenie minimum 2 lata w pracy w księgowości, preferowane doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej .

II. Dodatkowe wymagania:

 1. biegła znajomość programów i technik komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem programów księgowych,
 2. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 3. komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań
 4. znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce a w szczególności:

Ustawa o pracownikach samorządowych i o samorządzie gminnym.

Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ustawy o finansach publicznych

Ustawy o rachunkowości

5.umiejętność analizy dokumentów,

6.zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Sprawdzanie kompletności dokumentów finansowo-księgowych
 2. Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont
 3. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programu komputerowego OPTIVUM VULCAN
 4. Dokonywanie zapisów na kontach księgowych oraz przygotowywanie informacji uzgodnień danych niezbędnych do prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań
 5. Ewidencja dochodów budżetowych
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych (amortyzacja, umorzenie)
 7. Przygotowywanie dokumentów księgowych do archiwizacji
 8. Przygotowywanie zapotrzebowań środków finansowych na realizację zadań.

Pracownik odpowiada za:

 1. Prawidłowe i rzetelne prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z zastosowaniem aktualnych przepisów.
 2. Terminowe i rzetelne realizowanie zadań o których mowa w pkt. III.
 3. Gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wykonywanie wszystkich powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
 6. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami i ich zmianami oraz branie udziału w organizowanych szkoleniach.
 7. Zachowywanie zasad uprzejmości i życzliwości w kontaktach międzyludzkich.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: praca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Bezpieczne warunki pracy. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS Kozienice w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze wynosił co najmniej 6%.
 3. stanowisko pracy: stanowisko związane jest z pracą przy komputerze
 4. praca na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 5. czas pracy:1 etat


V. Wymagane dokumenty :

 • List motywacyjny
 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kopie dyplomu potwierdzające wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe, umiejętności;
 • kopie świadectw pracy;
 • referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik Nr1 do ogłoszenia
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego); o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia )
 • oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do zatrudnienia na danym stanowisku (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacyjnych (Załącznik Nr 4 do ogłoszenia)

 

VI. Postępowanie rekrutacyjne:


Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej
 • Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, wyłonionymi
  w etapie I,  w siedzibie M-GOPS w Kozienicach

 

VII. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. księgowości„ można składać w terminie do dnia
17.12.2019 roku do godz. 10-tej :


– osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 w godz. od 7:30 do 15;30;w piątek do 14.30

– lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 26 – 900 Kozienice, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, liczy się data wpływu do MGOPS.

 

Oferty, które w wpłyną do MGOPS po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/oraz stronie  internetowej MGOPS w Kozienicach www.opskozienice.pl , na tablicy informacyjnej w siedzibie MGOPS
w Kozienicach .

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit .a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że wszystkie dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji udostępniam dobrowolnie aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,”

 

Złożone przez kandydatów oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału
w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone.

 

VIII.. Informacja  RODO dla kandydatów do pracy w MGOPS w Kozienicach                                               

 1. Administratorem danych osobowych  kandydatów na w/w stanowisko jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, adres e-mail: kierownik@opskozienice.pl; telefon: (48) 614-88-58; reprezentowany przez Kierownika MGOPS.
 1. MGOPS wyznaczyło inspektora ochrony danych, którym jest Pan Artur Kacprzak można się z nim skontaktować poprzez  e-mail: xyzodo11@gmail.com   lub korespondencyjnie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych  kandydatów odbywać się będzie wyłącznie w celach rekrutacyjnych na stanowisko na które aplikuje kandydat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Kozienicach, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
 1. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 1. Podanie przez Kandydata  danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacji udziela inspektor ochrony danych osobowych administratora.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik Nr 2 oświadczenie
Załącznik Nr 3 oświadczenie o stanie zdrowia kandydata
Załącznik Nr 4 do ogłoszenia – oświadczenie

                                                                           

Ewa Wysocka                                                                                                                      Kierownik
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach