Zaproszenie do składania ofert MGOPS.26.4.I.18

Spr. Nr: MGOPS.26.4.I.18

Kozienice, dnia 30.05.2018

Zaproszenie do składania ofert


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na usługę czyszczenia, odgrzybiania i malowania frontu elewacji oraz remontu podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MGOPS w Kozienicach,
pod adresem: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia, odgrzybiania i malowania frontu elewacji oraz remontu podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej,
pod adresem: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert MGOPS.26.4.I.18

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.4.18

Spr. Nr: MGOPS.26.4.18

Kozienice, dnia 15.05.2018

Zaproszenie do składania ofert


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na usługę czyszczenia, odgrzybiania i malowania frontu elewacji oraz remontu podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MGOPS w Kozienicach,
pod adresem: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia, odgrzybiania i malowania frontu elewacji oraz remontu podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej,
pod adresem: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.4.18

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 / 2018 z dnia 15 maja 2018 roku.

       OGŁOSZENIE O NABORZE NR  1 / 2018          

                                                     z dnia 15 maja 2018 roku.         

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

                                                          ( j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 )

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS na stanowisku

księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Kozienicach- niepełny wymiar – 0,5 etatu

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem

1.Wymagania niezbędne

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
 • Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Spełnienie  poniższych warunków:
 1. Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych   wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów  podyplomowych lub  ukończenie średniej , policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
 2. Co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości;

2. Wymagania dodatkowe

 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów i technik komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem programów księgowych
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres,  dokładność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność współdziałania z ludźmi
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  księgowego WTZ :

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy
  o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;
 • Opracowywanie projektów dokumentacji opisującej zasady rachunkowości
  i obiegu dokumentów finansowo-księgowych jednostki;
 • Opracowywanie projektu budżetu na realizację zadań z zakresu WTZ;
 • Dokonywanie zmian w zatwierdzonych planach finansowych;
 • Pełnienie obowiązków oraz ponoszenie odpowiedzialności w zakresie:

-prowadzenia rachunkowości w WTZ

-wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi

-dokonywania kontroli wstępnej zgodności operacji gospodarczych  i finansowych
z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji

 • Dokonywanie bieżących analiz z wydatków i  składanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych związanych z realizacją zadań WTZ
 • Nadzór nad ewidencją umów zawieranych w oparciu o prawo zamówień publicznych;

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. miejsce pracy: praca w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie. Bezpieczne warunki pracy. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS Kozienice w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze wynosił co najmniej 6%.
 3. stanowisko pracy: stanowisko związane jest z pracą przy komputerze
 4. praca na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, przewidywany termin zatrudnienia : 2 lipca 2018r.
 5. czas pracy:1/2 etatu.

5.Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe
 • Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.
 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku.
 • Wymagane jest potwierdzenie na kserokopiach przedłożonych dokumentów „za zgodność z oryginałem”, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie M-GOPS w Kozienicach lub przesłać na adres :

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. Skłodowskiej-Curie 3,
26-900 Kozienice

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2018 r do godz 10.00,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na księgowego WTZ przy  M-GOPS w Kozienicach”

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach
 w dniu 29.05.2018r. o godz. 10.30 .

Informacje dotyczące listy kandydatów spełniających wymagania formalne  i dopuszczonych do II etapu oraz terminu rozmowy kwalifikacyjnej, będzie można uzyskać osobiście w sekretariacie M-GOPS w Kozienicach lub u kierownika MGOPS w Kozienicach pod numerem telefonu:
(48) 614-88-58 .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl) oraz na stronie ośrodka (www.opskozienice.pl)  i na tablicy informacyjnej w jednostce.

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie ośrodka przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.                                                                                                             

Halina Grudzień

Kierownik

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kozienicach

 

Kozienice dn. 15.05.2018r