Informacja dla Oferentów Spr. MGOPS.26.5.16

Spr. Nr: MGOPS.26.5.16

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 23.03.2016 r. odpowiedzieli następujący Oferenci.:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Zaproponowana cena brutto ( w zł)

Uwagi

1.

BIURO PLUS Zbigniew Jakubczyk  ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom

15 233,50

2.

Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o.
ul. Rynek 10, 23-235 Annopol

15 779,28

3.

FAMEX Jastrzębscy spółka jawnaul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom

14 526,84

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

FAMEX Jastrzębscy spółka jawna
ul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom

Zaproponowana cena za usługę wynosi 14 526,84 zł brutto
( słownie: czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia  ).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach

Informacja dla Oferentów Spr. Nr MGOPS.26.5.16

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , informuje, że podany w formularzu ofertowym asortyment nie jest obligatoryjny. Każdy Oferent może podać swoją propozycję artykułu, nie może on jednak odbiegać jakością i parametrami od podanych.

Jednocześnie przypominamy, że postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.5.16

Kozienice, dnia 23.03.2016r.

Spr. Nr: MGOPS.26.5.16

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.5.16

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 / 2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  1 / 2016     

                                              z dnia 15 marca 2016 roku.  

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

                                        ( j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS na stanowisku

referent  – 1 etat

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

I. Niezbędne wymagania

Oferty na w/w stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe – kierunek Administracja, Ekonomia, Rachunkowość;
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszą się nieposzlakowaną opinią
 5. podstawowa wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
  świadczeń wychowawczych, oraz postępowania egzekucyjnego w administracji;
 6. biegła obsługa komputera (MS Office);
 7. umiejętność biegłego i swobodnego poruszania się w przepisach prawa ;
 8. preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

II. Dodatkowe wymagania:

 1. dokładność, odporność na trudne sytuacje zawodowe; asertywność;
 2. umiejętność analizy dokumentów;
 3. umiejętność pracy pod presją czasu
 4. umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych;
 2. przygotowywanie decyzji dotyczących świadczeń wychowawczych;
 3. egzekucja nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 4. sporządzanie list wypłat przyznanych decyzją świadczeń;
 5. obsługa Modułów SW, WD programu komputerowego firmy „Sygnity”;
 6. gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań;;
 8. prowadzenie rozliczeń budżetowych i sprawozdawczości

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

praca biurowa, przy komputerze, obsługa klienta

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS Kozienice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty :

 

 • List motywacyjny
 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kopie dyplomu potwierdzające wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe                         i umiejętności;
 • kopie świadectw pracy;
 • referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania karnego (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 • Aktualne zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do zatrudnienia na danym stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacyjnych.

 

VII. Postępowanie rekrutacyjne:

 

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej
 • Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, wyłonionymi
  w etapie I,  w siedzibie M-GOPS w Kozienicach

 

 

 

 

VIII. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Ogłoszenie
o naborze na stanowisko referenta„ można składać w terminie do dnia 25.03. 2016 roku do godz. 14-tej :

 

– osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 w godz. od 7:30 do 15;00;

– lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 26 – 900 Kozienice, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, liczy się data wpływu do OPS.

 

Oferty, które w wpłyną do MGOPS po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/oraz stronie  internetowej MGOPS w Kozienicach www.opskozienice.pl , na tablicy informacyjnej
w siedzibie MGOPS w Kozienicach , Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.       o ochronie danych osobowych ( j.t. z 2014 r. , poz. 1182 z późn.zm. ) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. z 2014 r., poz. 1202 )”.

 

Złożone przez kandydatów oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone.

 

                                                                            

                                                                                              Halina Grudzień

                                                                                                   Kierownik

                                               Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach

Informacja dla Oferentów Spr. MGOPS.26.2.16

Spr. Nr: MGOPS.26.2.16

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych do Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kozienicach


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 26.02.2016r. odpowiedzieli następujący Oferenci: Continue reading Informacja dla Oferentów Spr. MGOPS.26.2.16