Spr. Nr: MGOPS.26.3.20

                                                                                                   Kozienice,dnia 11.03.2020 r.

Spr. Nr: MGOPS.26.3.20

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę środków czystości na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, Dziennego Domu Senior+ oraz Świetlicy Środowiskowej przy MGOPS

I.      Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

II. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości.
 2. Miejscem dostarczania zamówienia jest siedziba MGOPS –  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice, Dzienny Dom Senior+ – Al. 1-go Maja 8, 26-900 Kozienice, Świetlica Środowiskowa przy MGOPS.
 3. Szczegółowe warunki wykonywania dostaw określa umowa zawarta z Dostawcą zgodnie z załącznikiem Nr 2  do „zaproszenia do składania ofert.”
 4. Zaproponowane w ofercie ceny brutto wybranych materiałów Dostawca zobowiązany jest utrzymać do końca 2020r.
 5. Wskazane w formularzu ofertowym ilości poszczególnych artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego.
 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja asortymentowa stanowiąca integralną część Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do „Zaproszenia do składania ofert.”
 7. Wskazane w specyfikacji asortymentowej znaki towarowe poszczególnych artykułów mają charakter przykładowy i określają jedynie klasę i standard zamawianych produktów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym warunkiem Zamawiającego jest aby oferowany asortyment był o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych                    i użytkowych.
 8. W przypadku oferowania produktu „równoważnego” należy zapisać jego nazwę oraz parametry w specyfikacji asortymentowej.
 9. Jeżeli artykuły oferowane jako równoważne, nie będą odpowiadały parametrami jakości produktu wymienionego w Specyfikacji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej oferty.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych środków czystości z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
11.  Dostawca składając ofertę akceptuje warunki Zamawiającego zawarte we wzorze umowy.
12.  Wskazane w załącznikach do Zaproszenia do składania ofert ilości oraz asortyment  poszczególnych artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego.

13. Dostawa zamówionych środków do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.

 

III.  Termin realizacji zamówienia : Sukcesywnie, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

IV.  Okres związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.

V.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Podpisany wzór umowy – Załącznik nr 2.

VI. Miejsce i Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w terminie do 20.03.2020 r. do godz. 10.00 w wersji elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na adres: e.kamela@opskozienice.pl, osobiście (sekretariat – pok. Nr 7) lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do MGOPS) na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3

26-900   Kozienice

2. Oferty muszą znajdować się w zaklejonej kopercie opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy z dopiskiem „Oferta na dostawę środków czystości na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, Dziennego Domu Senior+ oraz Świetlicy Środowiskowej przy MGOPS”.

3. Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

VII. Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który spełni warunki opisane w zaproszeniu do składania ofert i załącznikach oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

 

VIII. Warunki płatności: Zapłata za realizację dostawy nastąpi na podstawie faktury VAT,      wystawionej przez Dostawcę po każdorazowej dostawie towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pani Elżbieta Kamela tel. 48/614-45-77

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

X. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –xyzodo11@gmail.com;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy;

6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

XI. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
 2. Wzór Umowy – Załącznik Nr 2

 

   W imieniu Zamawiającego:

Kierownik MGOPS

w Kozienicach

Ewa Wysocka