Przetarg na przygotowanie i dowóz posiłków

Znak sprawy: MGOPS.3410.7.13
CPV 55 32 10 00-6
55 52 40 00-9

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży z terenu gminy K o z i e n i c e

 ZAMAWIAJĄCY

Miejsko-Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie
26-900 Kozienice

ZATWIERDZAM

Z up. Kierownika
Elżbieta Frączyk

I. Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Skłodowskiej –Curie 3,
26-900 Kozienice, tel. 0 48 614 68-88, Tel/fax 0 48 614 67 62 Continue reading Przetarg na przygotowanie i dowóz posiłków

Informacja dla oferentów

MGOPS.3410.6.13

 Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 05.08.2013r. na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dloa 19-tu uczestników projektu IMPULS” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w przetargu nieograniczonym wzięły udział następujące formy.

L.p. Nazwa oferenta cena w zł
1 „PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik 26-600 Radom, ul.1905 Roku 3J 31700,00
2 Centrum Biznesu i Promocji Kadr sp.z.o.o Oś.Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 45571,00
3 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego, 26-900 Kozienice, ul.Głowaczowska 41 36540,00
4 KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe inż. Marcin Piotrowski, ul.Traugutta 20A, 26-600 Radom 26400,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 19-tu uczestników projektu „IMPULS” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę:

KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe inż.Marcin Piotrowski, ul.Traugutta 20A, 26-600 Radom.

Zaproponowana cena za usługę wynosi 26 400,00 zł ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Halina Grudzień – Kierownik MGOPS w Kozienicach