Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: MGOPS.3410.6.13

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 19-tu osób – uczestników projektu „IMPULS” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

  ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej
ul .M.Skłodowskiej –Curie 3
26-900 Kozienice

 ZATWIERDZAM
Halina Grudzień
Kierownik MGOPS Continue reading Przetarg nieograniczony