Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  3 / 2019  z dnia 12 grudnia 2019 roku.     

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

                                        ( j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 )

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS na stanowisku

z-ca kierownika MGOPS – 1 etat

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

I. Niezbędne wymagania

Oferty na w/w stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. posiadają obywatelstwo polskie,
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 3. posiadają wykształcenie wyższe
 4. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 zm. 1622.1690)
 5. minimum 3 letni staż w pomocy społecznej
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 9. znajomość obowiązujących przepisów , w szczególności z zakresu ustaw:
 • o pomocy społecznej
 • o świadczeniach rodzinnych
 • o postepowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • o samorządzie gminnym,
 • kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawa zamówień publicznych,
 • kodeksu pracy,
 • o finansach publicznych
 • o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 

II. Dodatkowe wymagania:

 1. Umiejętność kierowania zespołem pracowników
 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. Umiejętność sprawnej organizacji i planowania pracy
 3. Umiejętność analizowania problemu
 4. Odporność na stres,
 5. Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność;
 6. Biegła znajomość obsługi komputera.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Zastępowanie Kierownika MGOPS w Kozienicach oraz kierowanie Działem Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej;
 2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępcze, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji;
 3. Organizacja pracy socjalnej MGOPS w Kozienicach
 4. Organizacja pracy podległych pracowników, zapewniająca sprawne wykonanie zadań działu pomocy środowiskowej. Nadzór merytoryczny i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników działu pomocy środowiskowej;
 5. Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 6. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;
 7. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za powierzony majątek;
 8. Przygotowywanie i składanie informacji i sprawozdań z zakresu pomocy społecznej;
 9. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych
 10. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach;
 11. Dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Kierownika MGOPS Kozienice
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika MGOPS Kozienice

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Bezpieczne warunki pracy. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS Kozienice w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze wynosił co najmniej 6%.
 3. stanowisko pracy: stanowisko związane jest z z kierowaniem zespołem pracowników, przy stanowisku komputerowym oraz w terenie, wymagająca szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca z interesantem;
 4. praca na podstawie umowy o pracę na czas określony  6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 5. czas pracy:1 etat
 6. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DZ.U.z 2018r poz. 936 i 2437) oraz w związku z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 461/2018 z dnia28 marca 2018r.
  w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
 7. proponowany termin zawarcia umowy o pracę : styczeń 2020r

V. Wymagane dokumenty :

 • List motywacyjny
 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kopie dyplomu potwierdzające wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe, umiejętności;
 • kopie świadectw pracy;
 • referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego); o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia )
 • oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do zatrudnienia na danym stanowisku (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia)
 • pisemne oświadczenie że kandydat, nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 1440), (załącznik Nr 4 do ogłoszenia)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacyjnych (Załącznik Nr 5 do ogłoszenia)

 

VI. Postępowanie rekrutacyjne:

 

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej
 • Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, wyłonionymi
  w etapie I,  w siedzibie M-GOPS w Kozienicach

 

VII. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy kierownika MGOPS w Kozienicach można składać w terminie do dnia 27.12.2019 roku do godz. 10-tej :

 

– osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 w godz. od 7:30 do 15;30;w piątek do 14.30

– lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 26 – 900 Kozienice, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, liczy się data wpływu do MGOPS.

 

Oferty, które w wpłyną do MGOPS po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/oraz stronie  internetowej MGOPS w Kozienicach www.opskozienice.pl , na tablicy informacyjnej w siedzibie MGOPS
w Kozienicach .

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit .a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że wszystkie dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji udostępniam dobrowolnie aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,”

 

Złożone przez kandydatów oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału
w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone.

 

VIII. Informacja  RODO dla kandydatów do pracy w MGOPS w Kozienicach                                               

 1. Administratorem danych osobowych  kandydatów na w/w stanowisko jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, adres e-mail: kierownik@opskozienice.pl; telefon: (48) 614-88-58; reprezentowany przez Kierownika MGOPS.
 1. MGOPS wyznaczyło inspektora ochrony danych, którym jest Pan Artur Kacprzak można się z nim skontaktować poprzez  e-mail: xyzodo11@gmail.com   lub korespondencyjnie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych  kandydatów odbywać się będzie wyłącznie w celach rekrutacyjnych na stanowisko na które aplikuje kandydat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Kozienicach, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
 1. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 1. Podanie przez Kandydata  danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacji udziela inspektor ochrony danych osobowych administratora.
Załączniki:
Załącznik Nr 1 Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik Nr 2 oświadczenie
Załącznik Nr 3 oświadczenie o stanie zdrowia kandydata
Załącznik Nr 4 oświadczenie o niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
Załącznik Nr 5 do ogłoszenia – oświadczenie

Ewa Wysocka                                                                                                                       Kierownik

Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach