UCHWAŁA NR III / 29 /2018 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III / 29 /2018

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia  28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r., poz.994, 1000,1349 i 1432 ) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 i 1693) uchwala się, co następuje :

§ 1.

Uchwala się program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLI / 428 / 2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ( Dz.Urz. Woj. Maz. z 2014 poz. 4028).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

§ 5.

Podanie uchwały do publicznej wiadomości winno nastąpić poprzez ogłoszenie w BIP Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach na okres trwania programu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

            Rafał  Piotr Sucherman

 

Załącznik do uchwały Nr III /29 /2018

Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

PROGRAM OSŁONOWY

„POMOC GMINY KOZIENICE W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2019-2023”

 I.                    ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program „Pomoc Gminy Kozienice w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym
w rozumieniu art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej        ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 i 1693) dotyczącym realizacji zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 14.

Program został utworzony w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( Uchwała Nr 140
z dnia 15 października 2018 r. M.P., poz. 1007 ),  który jest  programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1  pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program będzie realizowany w latach 2019 – 2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Kozienice.

II.                  CELE PROGRAMU

Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej lub przez firmę wyłonioną w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

Grupę docelową programu stanowią:

 • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 • uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
 • osoby dorosłe w szczególności samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

 • poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;
 • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych;
 • pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują: uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza.

Program przewiduje wsparcie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uczniów i dzieci wyrażających chęć zjedzenia posiłku w sytuacjach, gdy dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów, którym może być udzielona powyższa pomoc, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Kozienice w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Przyznanie pomocy będzie realizowane bez wydania decyzji administracyjnej w sprawie
i ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

III.                OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU

W roku 2017 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach objął wsparciem 652 rodziny, w tym 1477 osób w tych rodzinach. Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 491 osób w zakresie dożywiania, w tym  250 dzieci i młodzieży
w okresie nauki w szkole. Z analizy danych MGOPS wynika, iż najczęstszymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej w 2017 roku było :

 • ubóstwo ( 452 rodziny, w tym 903 osoby w rodzinach);
 • bezrobocie ( 350 rodzin, w tym 890 osób w rodzinach);
 • długotrwała lub ciężka choroba ( 263 rodziny, w tym 522 osoby w rodzinach );
 • niepełnosprawność ( 309 rodzin, w tym 612 osób w rodzinach);
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ( 145 rodzin, w tym 577 osób w rodzinach ).

Objęcie pomocą dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

IV.               PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

Program realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach przy  współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy ( szkoły, przedszkola) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z tereny Gminy Kozienice.

V.                 FINANSOWANIE PROGRAMU

Program będzie finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w ramach wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zmianami ).

VI.               MONITORING PROGRAMU

Realizacja programu będzie monitorowana poprzez bieżące analizy występujących potrzeb w zakresie dożywiania oraz sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych informacji o realizacji Programu przekazywanych do wojewody mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej

            Rafał  Piotr Sucherman