Spr. Nr: MGOPS.26.9.19

                                                                                                          Kozienice, dnia 19.11.2019 r.

Spr. Nr: MGOPS.26.9.19

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy Kozienice w 2020 r.

 

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych w ilości około 76 porcji dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem wakacji, ferii oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, dla dzieci uczęszczających do n/w placówek oświatowych z terenu gminy Kozienice w 2020 r.

 

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Chodkowskiej  –  7 porcji dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Ryczywole               –  15 porcji dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach                        –   3 porcje dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej   –  15 porcji dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie                 –  22 porcje dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy                 –    3 porcje dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach               –    6 porcji dziennie

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach                       –    5 porcji dziennie

2. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1154). Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.

Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe i jakościowe:

–     Dwa razy w tygodniu posiłek w formie pożywnej zupy na wywarze mięsnym – 400ml + pieczywo pełnoziarniste – 2 kromki chleba lub bułka (podawane naprzemiennie);

–     Dwa razy w tygodniu drugie danie mięsne lub rybne: ziemniaki, kasza, ryż – 200 g, mięso, ryba 100 g, surówka lub warzywa nie mniej niż 100 g;

–     Jeden raz w tygodniu obiad w formie drugiego dania bezmięsnego.

 

Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

–    przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę;

–  pod pojęciem „wkładka mięsna” i „danie mięsne” należy rozumieć porcję mięsa drobiowego
(z  wyłączeniem  skrzydełek), wieprzowego lub wołowego (z wyłączeniem kiełbasy i parówek);

–   Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków gorących (zupy o temperaturze nie niższej    niż 75ºC, posiłki „drugodaniowe” nie mniej niż 63oC);

–   jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie może powtarzać się w okresie dwutygodniowym;

–   nie częściej niż dwa razy w miesiącu podawane będą dania makaronowe, raz na miesiąc naleśniki, pyzy,  racuchy lub pierogi;

–   potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych;

–   w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone;

–   do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie cukru i soli;

–   transport posiłków musi być prowadzony pojazdem dostosowanym do przewożenia środków spożywczych. Samochód powinien być dopuszczony przez Inspektora Sanitarnego do przewozu posiłków (żywności).

–   Zamawiający zastrzega sobie, że posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej (gramatura i kaloryczność odpowiednia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat) zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji żywności. Obiady muszą być z surowców tzn. z nieprzetworzonego wcześniej mięsa, wieprzowego, wołowego, drobiowego i filetów rybnych, wyrobów węglowodanowych i warzyw (sezonowo w okresie zimowym dopuszcza się stosowania mrożonek warzywno-owocowych ).

 

 1. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy osób, które uczestniczą na wszystkich etapach realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
 4. Nadzór nad jakością i prawidłowością dostarczonych posiłków ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia sprawować będzie ze strony Zamawiającego osoba odpowiedzialna z danej szkoły wskazana z imienia i nazwiska przez Dyrektora szkoły, która może odmówić ich przyjęcia oraz pracownicy M-GOPS w Kozienicach.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu oraz Dyrektorom szkół jadłospisu na okres dwóch tygodni z uwzględnieniem kaloryczności potraw.
 6. Jadłospis musi być urozmaicony w ten sposób, że te same posiłki nie mogą się powtarzać w okresie 2- tygodniowym.
 7. Posiłki dostarczane będą w dniach nauki szkolnej w godzinach 9.40 do 10.40 do szkół wymienionych w pkt I.1.

10. Wykonawca uzgodni z Dyrektorami poszczególnych szkół godziny dowożenia posiłków oraz inne istotne warunki wykonania usługi.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania naczyń jednorazowych, na których wydawane będą posiłki lub dostarczania posiłków w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami. Naczynia jednorazowego użytku muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. z 2005 poz. 1480) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2019 r. poz. 1252).
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczania Zamawiającemu posiłków
  w terminie od 02.01.2020 r. do 30.12.2020 r. w dniach nauki szkolnej, z wyłączeniem ferii, wakacji oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szacunkowej ilości 13 984 porcji (76 porcje dziennie, 184 dni szkolnych). Przewiduje się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków o 20%.
 3. Wydawanie posiłków dzieciom leży po stronie szkół.
 4. Wykonawca po upływie każdego miesiąca dostarczy Zamawiającemu fakturę, którą Zamawiający zobowiązuje się uregulować w terminie wskazanym na fakturze. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. Dodatkowe, szczegółowe warunki dotyczące organizacji żywienia dla szkół znajdują się w umowie (załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert).
 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną oraz finansową wynikającą z realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w sposób niezgodny z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

 

II. Termin realizacji zamówienia: od 02 stycznia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. w dniach nauki szkolnej, z wyłączeniem wakacji, ferii oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

III.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Aktualny dokument wydany przez Inspektora Sanitarnego świadczący o zatwierdzeniu podmiotu gospodarczego do prowadzenia żywienia zbiorowego zamkniętego z możliwością cateringu oraz aktualny dokument wydany przez Inspektora Sanitarnego potwierdzający posiadanie środka transportu spełniającego wymagania konieczne do zapewnienia właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych do przewozu posiłków.
 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie mniej niż 1 (jednej) usługi, zamówień odpowiadających rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w zakresie żywienia zbiorowego na minimum 50 osób dziennie, z podaniem daty i miejsca wykonania – załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert oraz dokumentem potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane należycie.
 4. Podpisany wzór umowy – załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.
 5. Dokumenty, o których mowa w pkt III.2, należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

IV.  Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Wymaga się by oferta była złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
 3. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić napis: „Oferta na usługę przygotowania i dowozu posiłków do szkół z terenu gminy Kozienice w roku 2020” oraz  nazwę i adres Oferenta.
 4. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 5. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kozienicach, przy ul. M.C. Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice w Sekretariacie – pok. 7, w terminie do dnia 03.12.2019 r. do godz. 13.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2019 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. C. Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice.
 3. Jako datę złożenia oferty należy rozumieć datę i godzinę wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. V.1, a nie datę nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską.
 4. Oferty przesłane po terminie wyznaczonym w pkt. V.1 nie będą uwzględniane.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, wartością usług i innych świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z Zaproszenia do składania ofert oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.
 3. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy tj; od 02.01.2020 r. do 30.12.2020 r.
  1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

 

VII. Opis kryteriów oceny ofert:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a)    cena ofertowa – waga 70

b)   doświadczenie Wykonawcy –  waga 30

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska   największą liczbę punktów.

 1. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

a/ W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

 

                     cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ———————————– —————————– x 70

                     cena brutto oferty badanej

 

 

b/ W ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” ocenione zostanie doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług gastronomicznych, cateringu, żywienia zbiorowego w ramach, których wykonywał on usługi polegające na przygotowywaniu posiłków. Ocena zostanie dokonana na podstawie Wykazu wykonanych usług oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie minimum 1 (jednej) usługi w okresie ostatnich dwóch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

–  za wykazanie 1 usługi odpowiadającej wymaganym kryteriom  – 20 pkt

–  za wykazanie powyżej 1 usługi odpowiadającej wymaganym kryteriom – 30 pkt

 

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza o podane kryteria wyboru.
 2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (przy ocenie oferty) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

VIII. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego przeprowadzania postępowania.

 

IX. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –xyzodo11@gmail.com;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy;
6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

 

Pani Maria Kutera tel. 48/614-67-62

 

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

w imieniu Zamawiającego:

p.o Kierownika

Ewa Wysocka

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
 2. Wykaz usług – Załącznik Nr 2
 3. Wzór Umowy –  Załącznik Nr 3