Informacja dla oferentów

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie usługi:
Przygotowanie i dostarczenie posiłków na terenie Gminy Kozienice
w roku szkolnym 2012/2013.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zamówienia publicznego do którego zgłosili się następujący Oferenci:

1/ AKCES TM Sp.z.o.o, ul.Rwańska 7, 26-600 Radom – cena 91 054,26 zł.

2/ „MIKA „ Sp. z.o.o, ul.Dębowa 1, 26-670 Pionki – 80 025,00 zł brutto.

Zgodnie z pkt. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano ofertę z najniższą ceną tj. Firmę „MIKA” Sp.z.o.o w Pionkach ul.Dębowa 1.

 

Przetarg na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół

Znak sprawy: MGOPS.3410.6.12
CPV 55 32 10 00-6
55 52 40 00-9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży
z terenu  gminy   K o z i e n i c e

ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie
26-900 Kozienice      
ZATWIERDZAM
Kierownik MGOPS
Halina Grudzień

I. Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.M.Skłodowskiej –Curie 3,   26-900 Kozienice, tel. 0 48 614 68-88, Tel/fax 0 48 614 67 62

II. Tryb udzielenia zamówienia.

  Przetarg nieograniczony w oparciu o ustawę  Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) Continue reading Przetarg na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół