Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

Ogłoszenie o naborze Nr 2/2019 z dnia 3 grudnia 2019r                 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

 ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENTA  RODZINY         

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony w zadaniowym systemie czasu pracy

Przewidywany okres zatrudnienia:  od stycznia 2020r

Wymiar czasu pracy – ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy: świadczenie usług w miejscu zamieszkania rodziny.

1.Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie w pełni z praw publicznych
 • Nieposzlakowana opinia
 • Niepozbawiona , niezawieszona  oraz nieograniczona  władza rodzicielska
 • Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu alimentacyjnego
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • Posiadanie wykształcenia :

-Wyższego na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

-lub wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy   z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

-lub studiów podyplomowych obejmujących zakres programowy szkolenia określony na podstawie Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

-lub wykształcenia średniego i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

2.Wymagania dodatkowe:

 • Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 • Umiejętność samodzielnego działania oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • Umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 • Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami
 • Prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • Współpraca z pracownikiem socjalnym MGOPS-u , środowiskiem  lokalnym oraz innymi instytucjami
 • Diagnozowanie  na bieżąco sytuacji rodziny
 • Sporządzanie i aktualizowanie indywidualnego planu pracy z rodziną
 • Wspieranie w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
 • Motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego – podział obowiązków, nauka zarządzania budżetem domowym
 • Motywowanie rodziny do współpracy i działań mających na celu pokonywanie problemów oraz wspieranie aktywności społecznej
 • Edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz prawidłowego żywienia i pielęgnacji dzieci, a także  organizacji czasu wolnego rodziny
 • Motywowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym dzieci i utrzymywania systemowego kontaktu ze szkołą
 • Systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji pracy z rodziną
 • Składanie comiesięcznych sprawozdań z pracy z rodziną

 

4.Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagać dotyczących wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagań dotyczących posiadanych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń dyplomy)
 • Kopie świadectw pracy, ewentualne referencje z zakładów pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru karnego)
 • Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
 • Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit .a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że wszystkie dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji udostępniam dobrowolnie aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,”

 

 

5. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie M-GOPS w Kozienicach i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

6. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie)z dopiskiem „Asystent rodziny” należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach  lub pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

 ul. M. Skłodowskiej-Curie 3

26-900 Kozienice

W terminie do 17 grudnia 2019r do godz. 10.00

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie ośrodka przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji  o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.                    

Oferty, które  wpłyną do MGOPS po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/oraz stronie  internetowej MGOPS w Kozienicach www.opskozienice.pl , na tablicy informacyjnej w siedzibie MGOPS
w Kozienicach .

 

 

VIII.. Informacja  RODO dla kandydatów do pracy w MGOPS w Kozienicach                                               

 1. Administratorem danych osobowych  kandydatów na w/w stanowisko jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, adres e-mail: kierownik@opskozienice.pl; telefon: (48) 614-88-58; reprezentowany przez Kierownika MGOPS.
 1. MGOPS wyznaczyło inspektora ochrony danych, którym jest Pan Artur Kacprzak można się z nim skontaktować poprzez  e-mail: xyzodo11@gmail.com   lub korespondencyjnie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych  kandydatów odbywać się będzie wyłącznie w celach rekrutacyjnych na stanowisko na które aplikuje kandydat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Kozienicach, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
 1. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 1. Podanie przez Kandydata  danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacji udziela inspektor ochrony danych osobowych administratora.

 

                                                                          

Ewa Wysocka                                                                                                               Kierownik
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach