Ogłoszenie o naborze Nr 2/2019 z dnia 3 grudnia 2019r

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko asystent rodziny ½ etatu
Ogłoszenie o naborze Nr 2/2019 z dnia 3 grudnia 2019r wpłynęło:
–  2 oferty,
w tym:
–  2 oferty – spełniły wymogi formalne

Rozmowy kwalifikacyjne z w/w kandydatami odbyły się w dniu 23.12.2019r

Komisja wyłoniła do zatrudnienia:  Panią Iwonę Smolarczyk zam. Kozienice

która spełniła wszystkie wymagania  formalne oraz osiągnęła wymaganą  liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także wykazała się dobrą znajomością przepisów niezbędnych do pracy na w/w stanowisku.

Kozienice dnia 23.12.2019r

Ogłoszenie o naborze Nr 1/2019 z dnia 25 listopada 2019r

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko referenta ds. księgowości – 1 etat,
Ogłoszenie o naborze Nr 1/2019 z dnia 25 listopada 2019r wpłynęło:
–  4  oferty,
w tym:
–  1 oferty – spełniły wymogi formalne

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1. Pani Anna Wiśniewska zam. Kozienice
Rozmowy kwalifikacyjne z w/w kandydatami odbyły się w dniu 18.12.2019r

Komisja wyłoniła do zatrudnienia:  Panią Annę Wiśniewską zam. Kozienice

która spełniła wszystkie wymagania  formalne oraz osiągnęła wymaganą  liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także wykazała się dobrą znajomością przepisów niezbędnych do pracy na w/w stanowisku.

Kozienice dnia 19.12.2019r

Spr. Nr: MGOPS.26.8.I.19

 

                                                                                              Kozienice, dnia 18.12.2019 r.

Spr. Nr: MGOPS.26.8.I.19

 

 

Zaproszenie do ponownego złożenia oferty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na dostawę świeżych warzyw oraz kiszonek do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach w 2020 r.

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżych warzyw oraz kiszonek.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w „Formularzu cenowo – asortymentowym” stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
   1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych produktów
    z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej – „Formularzu cenowo – asortymentowym”.
   2. Wskazane w załączniku do Zaproszenia do składania ofert ilości oraz asortyment poszczególnych artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego.
   3. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.
   4. Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone  przepisami ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252), oraz aktów wykonawczych do ustawy.
   5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.
   6. Samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. ogólnospożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso itp.).
   7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce na telefoniczne zamówienie. Miejscem wykonania zamówienia jest stołówka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice.

 II.  Termin realizacji zamówienia : 02 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

III.  Okres związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.

IV. Warunki płatności: Zapłata za realizację dostawy nastąpi na podstawie faktury VAT,      wystawionej przez Dostawcę po każdorazowej dostawie towaru.

V.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Wypełniony formularz cenowo – asortymentowy –  Załącznik Nr 3

VI.  Miejsce i Termin składania ofert:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kozienicach, przy ul. M.C. Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice w Sekretariacie – pok. 7, w terminie do dnia 24.12.2019 r. do godz. 10.00. osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do MGOPS).
 2. Oferty wraz z załącznikami muszą znajdować się w zaklejonej kopercie opieczętowanej pieczęcią (lub opisem) Dostawcy z dopiskiem „Dostawa świeżych warzyw oraz kiszonek do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach w 2020 r.
 3. Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

VII.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Każda część oferty cenowej będzie oceniana oddzielnie.

VIII. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który spełni warunki opisane
w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą cenę.

 

IX. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –xyzodo11@gmail.com;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy;
6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

 

Pani Mariola Wziątek tel. 48/614-45-77

 

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                         W imieniu Zamawiającego:

Kierownik MGOPS

w Kozienicach

Ewa Wysocka

 

 

 

Załączniki:

Zał Nr 1 formularz_ofertowy

Zał Nr 3 formularz cenowo – asortymentowy

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/ 2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  4/ 2019  z dnia 17 grudnia 2019 roku.    

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

                                        ( j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 )

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS na stanowisku

kierownik Kozienickiego Domu Dziennego SENIOR+ – 1/2 etatu

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

I. Niezbędne wymagania

Oferty na w/w stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. posiadają obywatelstwo polskie,
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 3. posiadają wykształcenie wyższe
 4. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 zm. 1622.1690)
 5. minimum 3 letni staż w pomocy społecznej
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 9. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz obowiązujących przepisów,
  w szczególności z zakresu ustaw:
 • o pomocy społecznej
 • o samorządzie gminnym,
 • kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawa zamówień publicznych,
 • kodeksu pracy,
 • o finansach publicznych
 • o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • o rehabilitacji osób niepełnosprawnych

II. Dodatkowe wymagania:

 1. Umiejętność kierowania zespołem pracowników
 2. Umiejętność skutecznego komunikowania się,
 3. Umiejętność sprawnej organizacji i planowania pracy
 4. Umiejętność analizowania problemu
 5. Umiejętność komunikowania się z osobami starszymi
 6. Odporność na stres,
 7. Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność;
 8. 8.      Biegła znajomość obsługi komputera.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Realizacja zadań statutowych i planów działalności Kozienickiego Domu Dziennego Senior+,
 2. Kierowanie bieżącą działalnością Domu,
 3. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników,
 4. Opracowanie i realizacja rocznego planu finansowego,
 5. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 6. Prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej,
 7. Organizacja pracy socjalnej MGOPS w Kozienicach,
 8. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań. z zakresu pomocy społecznej;
 9. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za powierzony majątek;
 10. Przygotowywanie i składanie informacji i sprawozdań z działalności Domu;
 11. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach;
 12. Dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Kierownika MGOPS Kozienice
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika MGOPS Kozienice

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w budynku  Domu Dziennego Senior + przy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Al. 1-go Maja 8, 26-900 Kozienice. Bezpieczne warunki pracy. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS Kozienice w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze wynosił co najmniej 6%.
 3. stanowisko pracy: stanowisko związane jest z z kierowaniem zespołem pracowników, przy stanowisku komputerowym oraz w terenie, wymagająca szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca z interesantem;
 4. praca na podstawie umowy o pracę na czas określony  6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 5. czas pracy:1/2 etatu
 6. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DZ.U.z 2018r poz. 936 i 2437) oraz w związku z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 461/2018 z dnia28 marca 2018r.
  w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
 7. proponowany termin zawarcia umowy o pracę : styczeń 2020r

V. Wymagane dokumenty :

 • List motywacyjny
 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kopie dyplomu potwierdzające wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe, umiejętności;
 • kopie świadectw pracy;
 • referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik Nr1 do ogłoszenia
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego); o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia )
 • oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do zatrudnienia na danym stanowisku (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia)
 • pisemne oświadczenie że kandydat, nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 1440), (załącznik Nr 5 do ogłoszenia)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacyjnych (Załącznik Nr 4 do ogłoszenia)

 

VI. Postępowanie rekrutacyjne:

 

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej
 • Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, wyłonionymi
  w etapie I,  w siedzibie M-GOPS w Kozienicach

 

VII. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Domu Dziennego SENIOR+ – 1/2 etatu w Kozienicach można składać
w terminie do dnia 31.12.2019 roku do godz. 10-tej :

 

– osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 w godz. od 7:30 do 15;30;w piątek do 14.30

– lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 26 – 900 Kozienice, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, liczy się data wpływu do MGOPS.

 

Oferty, które w wpłyną do MGOPS po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/oraz stronie  internetowej MGOPS w Kozienicach www.opskozienice.pl , na tablicy informacyjnej w siedzibie MGOPS
w Kozienicach .

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit .a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że wszystkie dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji udostępniam dobrowolnie aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,”

 

Złożone przez kandydatów oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału
w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone.

 

VIII.. Informacja  RODO dla kandydatów do pracy w MGOPS w Kozienicach                                               

 1. Administratorem danych osobowych  kandydatów na w/w stanowisko jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, adres e-mail: kierownik@opskozienice.pl; telefon: (48) 614-88-58; reprezentowany przez Kierownika MGOPS.
 1. MGOPS wyznaczyło inspektora ochrony danych, którym jest Pan Artur Kacprzak można się z nim skontaktować poprzez  e-mail: xyzodo11@gmail.com   lub korespondencyjnie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych  kandydatów odbywać się będzie wyłącznie w celach rekrutacyjnych na stanowisko na które aplikuje kandydat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Kozienicach, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
 1. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 1. Kandydatom przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 1. Podanie przez Kandydata  danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacji udziela inspektor ochrony danych osobowych administratora.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 2 oświadczenie

Załącznik Nr 3 oświadczenie o stanie zdrowia kandydata

Załącznik Nr 4 oświadczenie o niekaralnośći karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia – oświadczenie

Ewa Wysocka                                                                                                                       Kierownik

Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach

Ogłoszenie o naborze Nr 2/2019 z dnia 3 grudnia 2019r

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko:
asystenta rodziny – ½ etatu,
Ogłoszenie o naborze Nr 2/2019 z dnia 3 grudnia 2019r
wpłynęło:
2  oferty,
w tym:
–  2 oferty – spełniły wymogi formalne

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1.  Smolarczyk Iwona zam. Kozienice

2.  Szymańska Katarzyna zam. Kozienice
Rozmowy kwalifikacyjne z w/w kandydatami odbędą się w dniu 23.12.2019 godz.10.00

Kozienice dnia 17.12.2019r