Spr. Nr: MGOPS.26.10.19

 Kozienice, dnia 19.11.2019 r.

Spr. Nr: MGOPS.26.10.19

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice
Zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę zestawu komputerowego, sprzętu elektronicznego i urządzeń biurowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie.

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń biurowych: drukarki wielofunkcyjnej, niszczarki, zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz innych artykułów elektronicznych i biurowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego zostały zawarte w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
4. Wszystkie oferowane produkty muszą być objęte gwarancją.
5. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być wliczona w cenę.
6. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt i oprogramowanie były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się produktów powystawowych.
7. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

II. Termin realizacji zamówienia : do 23.12.2019 r.
III. Okres związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.
IV. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.

V. Miejsce i Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 04.12.2019 r. do godz. 12.00 w wersji elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na adres: informatyk@opskozienice.pl, osobiście (sekretariat – pok. Nr 7) lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do MGOPS) na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

VI. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
VII. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który spełni warunki opisane w zaproszeniu do składania ofert oraz zaoferuje najniższą cenę.

VIII. Warunki płatności:
Zapłata za realizację dostawy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Dostawcę po każdorazowej dostawie towaru.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pan Kamil Jurkiewicz tel. 48/614-65-57
Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

X. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

XI. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –xyzodo11@gmail.com;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy;
6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

XII. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
1. Formularz Ofertowy– Załącznik Nr 1