Zaproszenie do składania ofert na dostawę zestawu komputerowego oraz drukarki do MGOPS

Kozienice, dnia 29.09.2016r.

Spr. Nr: MGOPS.26.9.16

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę zestawu komputerowego, drukarki wielofunkcyjnej oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu komputerowego, drukarki wielofunkcyjnej oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach. Continue reading Zaproszenie do składania ofert na dostawę zestawu komputerowego oraz drukarki do MGOPS

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2 / 2016 z dnia 06 września 2016 roku.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds.Księgowości -1/2 etatu ogłoszenie o naborze 2/2016 z dn. 6 września 2016 wpłynęło  – 4 oferty kandydatów w tym  – 3 oferty kandydatów spełniające wymogi formalne

Po dokonaniu selekcji aplikacji z godnie z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze do dalszego etapu wybrano następujących kandydatów uszeregowanych alfabetycznie:

1.Jakubowska Agnieszka

2.Lis Joanna

3.Szczepaniak Zofia

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2 / 2016 z dnia 06 września 2016 roku.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  2 / 2016          

                                                     z dnia 06 września 2016 roku.  

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

                                        ( j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 )

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS na stanowisku

referent ds. księgowości  – 1/2 etatu

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

I. Niezbędne wymagania

Oferty na w/w stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. posiadają obywatelstwo polskie,
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszą się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiadają wykształcenie wyższe na kierunku rachunkowość.

II. Dodatkowe wymagania:

 1. preferowane doświadczenie w pracy w księgowości
 2. biegła znajomość programów i technik komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem programów księgowych,
 1. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 2. komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań
 3. znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce a w szczególności:

Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

            Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
            Stan prawny obowiązujący od: 1 stycznia 2016 r.
 1. bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. umiejętność analizy dokumentów,
 4. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Sprawdzanie kompletności dokumentów finansowo-księgowych
 2. Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont
 3. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programu komputerowego OPTIVUM VULKAN
 4. Dokonywanie zapisów na kontach księgowych oraz przygotowywanie informacji uzgodnień danych niezbędnych do prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań
 5. Ewidencja dochodów budżetowych
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych (amortyzacja, umorzenie)
 7. Przygotowywanie dokumentów księgowych do archiwizacji
 8. Przygotowywanie zapotrzebowań środków finansowych na realizację zadań.

Pracownik odpowiada za:

 1. Prawidłowe i rzetelne prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z zastosowaniem aktualnych przepisów.
 2. Terminowe i rzetelne realizowanie zadań o których mowa w pkt. III.
 3. Gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wykonywanie wszystkich powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
 6. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami i ich zmianami oraz branie udziału w organizowanych szkoleniach.
 7. Zachowywanie zasad uprzejmości i życzliwości w kontaktach międzyludzkich.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: praca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Bezpieczne warunki pracy. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2. stanowisko pracy: stanowisko związane jest z pracą przy komputerze
 3. praca na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. czas pracy:1/2 etatu.

 

V. Wymagane dokumenty :

 

 • List motywacyjny
 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kopie dyplomu potwierdzające wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe, umiejętności;
 • kopie świadectw pracy;
 • referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz
  o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania karnego (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 • Aktualne zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do zatrudnienia na danym stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacyjnych.

 

VI. Postępowanie rekrutacyjne:

 

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej
 • Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, wyłonionymi
  w etapie I,  w siedzibie M-GOPS w Kozienicach

 

VII. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. księgowości„ można składać w terminie do dnia
19.09.2016 roku do godz. 10-tej :

 

– osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 w godz. od 7:30 do 15;30;w piątek do 14.30

– lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 26 – 900 Kozienice, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, liczy się data wpływu do OPS.

 

Oferty, które w wpłyną do MGOPS po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/oraz stronie  internetowej MGOPS w Kozienicach www.opskozienice.pl , na tablicy informacyjnej w siedzibie MGOPS
w Kozienicach .

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych ( j.t. z 2014 r. , poz. 1182 z późn.zm. ) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. z 2014 r., poz. 1202 )”.

 

Złożone przez kandydatów oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału
w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone.

                                                                          

 

 

 

Halina Grudzień                                                                                                                  Kierownik

Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach