Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nr spr.MGOPS.3410.15.11
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w dniu 22.12.2011r. do przetargu nieograniczonego w sprawie zamówienia publicznego na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Kozienice w 2012 roku oferty złożyły następujące firmy:

1. “GIEWONT” Katarzyna Sobolewska
26-900 Kozienice ul.Warszawska 11 – cena 88 699,35 zł brutto

2. “MIKA” Sp. z.o.o
26-970 Pionki ul.Dębowa 1 – cena 72 282,93 zl brutto

3. “AKCES TM” Sp. z.o.o.
26-600 Radom ul.Rwańska 7 – cena 62 715,00 zł brutto

W związku z tym, iż kryterium wyboru ofert była najniższa cena, umowa na powyższe zamówienie publiczne podpisana zostanie z firmą “AKCES TM” Sp. z.o.o. z Radomia.

Przetarg na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół

Znak sprawy:
MGOPS.3410/15/11
CPV 55 32 10 00-6
55 52 40 00-9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy K o z i e n i c e

ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie
26-900 Kozienice

ZATWIERDZAM
Kierownik MGOPS
Halina Grudzień

I. Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.M.Skłodowskiej ?Curie 3, 26-900 Kozienice, tel. 0 48 614 68-88, fax 0 48 614 67 62

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) Continue reading Przetarg na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół