Zaproszenie do składania ofert Spr Nr MGOPS.26.7.18

Kozienice, dnia 29.08.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.7.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32 do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie
w sezonie grzewczym 2018/2019

I.   Opis przedmiotu  i warunków zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32 o następujących parametrach:

– wartość opałowa ≥ 25 MJ/kg ,

– wielkości ziarna 5-25 mm,

– maksymalny dopuszczalny procent popiołu do 4-8 %

– zawartość miału do 10 %

– zawartość wilgoci do 15 %

– bez żadnych ciał obcych

2. Dostawa 36 ton w sezonie grzewczym 2017/2018 (po ok. 6 ton węgla eko-groszek miesięcznie/

3. jednorazowa dostawa samochodem o ładowności nie większej niż 3,5 t, ze względu na szerokość bramy wjazdowej (2,7m), na adres: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice.

4. Dostawa na zgłoszenie telefoniczne.

5. Koszt transportu ponosi wykonawca.

6. Płatność za każdą dostawę po przedstawieniu faktury

II. Termin realizacji zamówienia:

Sezon grzewczy 2018/2019

III. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.09.2018r., do godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach (sekretariat, pokój Nr 7)

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Z dopiskiem „Oferta na węgiel 2018/2019”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

IV.  Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pani Danuta Bernacik, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice, tel.(48)614-67-91, 506-317-003,
e-mail: wtz@opskozienice.pl

V.  Zamawiający udzieli „Zamówienia” Oferentowi, który spełni warunki opisane  w zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. KIEROWNIKA MGOPS

Elżbieta Frączyk               W załączeniu:

1.Zał_Nr_1_formularz ofertowy