Zaproszenie do składania Ofert na usługę organizacji dwudniowej wycieczki. Spr Nr MGOPS.26.3.19

Kozienice, dnia 13.05.2019r.

Spr. Nr: MGOPS.26.3.19

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro dotyczącej:

Organizacja dwudniowej wycieczki do Zamościa i Roztocza,
dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wycieczki do Zamościa i Roztocza, w dniach 6 – 7 czerwca 2019r. dla 55 osób, w tym 37 osób niepełnosprawnych intelektualnie (w tym 2-3 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich) i 1 osoba niewidoma) oraz  18 opiekunów osób niepełnosprawnych. Ostateczna liczba osób zostanie podana na tydzień przed planowaną wycieczką.
 2. Oferent musi przedstawić szczegółowy program wycieczki, w którym uwzględni zwiedzanie Zamościa i Roztocza – program może podlegać negocjacjom z Zamawiającym.
 3. Uczestnikami wycieczki są osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo, co musi być uwzględnione w programie wycieczki (wolniejsze tempo poruszania się, częstsze przerwy, dostępność obiektów do zwiedzania).
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do:

4.1   zapewnienia uczestnikom wycieczki wygodnego  transportu na całej trasie wycieczki (autokar klimatyzowany z pasami bezpieczeństwa). Wyjazd z Kozienic dnia 6 czerwca 2019r.  ok. godz. 7,00, powrót do Kozienic dnia 7 czerwca ok. godz. 21,00. Wykonawca musi podać rodzaj, klasę lub charakterystykę środka transportu, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 1 w formularzu ofertowym.

4.2   Zorganizowania noclegu ze śniadaniem w pokojach 2, 3, 4, 5 osobowych z tym , że nocleg dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunami musi być zorganizowany na parterze, jeśli w budynku nie ma windy, w pomieszczeniach, uwzględniając łazienki i ubikacje, pozbawionych barier architektonicznych   i przystosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nocleg powinien być zorganizowany w jednym budynku. Pokoje wyposażone w TV z łazienką – w łazience WC, umywalka, prysznic lub wanna, ręczniki. Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą dla każdego uczestnika. W ofercie należy podać położenie, rodzaj  i kategorię obiektu noclegowego.

4.3   Zapewnienia wyżywienia:

1 dzień: obiad składający się z zupy i II dania oraz napoju.

Mile widziany grill w miejscu noclegu.

2 dzień:

– śniadanie składające się z 1 gorącego dania, np. parówki, jajecznica, pieczywo, wędlina,  nabiał i warzywa, kawa i herbata. Śniadanie w miejscu noclegowym.

– obiad ; zupa, II danie i napój

– suchy prowiant na drogę powrotną – kanapki

II dania muszą uwzględniać w swoim składzie mięso lub ryby.

4.4   Zapewnienia przewodnika prowadzącego wycieczkę zgodnie z programem od momentu przyjazdu do Zamościa do momentu wyjazdu.

4.5   Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wycieczki.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

IV.  Termin realizacji zamówienia: od 6.06.2019r. do 7.06.2019r.

V.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Podpisany wzór umowy – Załącznik nr 2.
 3. Proponowany godzinowy program wycieczki z uwzględnieniem miejsca zakwaterowania i biletów wstępu przy atrakcjach, gdzie są one wymagane.
 4. Oświadczenia zgodnie z pkt II niniejszego Zaproszenia.
 5. Kopię aktualnego odpisu z KRS, ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności w obszarze przedmiotu zamówienia.– odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
 6. Do oferty można dołączyć inne dokumenty: upoważnienia, rekomendacje, opinie itp.

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

VI.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach opieczętowanych pieczęcią Dostawcy z dopiskiem „Oferta na organizację wycieczki dla WTZ w Przewozie” należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie 3
26-900 Kozienice

Osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24.05.2019r. do godz. 13.00.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

VII. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pani Danuta Bernacik  tel. 48/614-67-91 lub 506-317-003

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy WTZ w Przewozie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

IX. Unieważnienie postępowania:  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

 Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kozienicach , ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy
6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

Załączniki:

 1. FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik Nr 1
 2. UMOWA – Wzór Załącznik Nr 2

Sporządziła: Ewa Wysocka                                             KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień