Zaproszenie do składania ofert Spr nr MGOPS.26.2.19 na remont podjazdu dla niepełnosprawnych

Spr. Nr: MGOPS.26.2.19                                          Kozienice, dnia 06.05.2019r.

Zaproszenie do składania ofert


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na usługę remontu podjazdu dla niepełnosprawnych oraz opaski z kostki kamiennej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MGOPS w Kozienicach,
pod adresem: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa remontu podjazdu dla niepełnosprawnych oraz opaski   z kostki kamiennej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, pod adresem: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót – Zał. Nr 3  do „Zaproszenia”.

3. Cena oferty musi obejmować całość kosztów robót /wraz z kosztami materiałów/ oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do poniesienia przy realizowaniu przedmiotu zamówienia. Pominięcie lub nieuwzględnienie w kwocie wynagrodzenia przez Wykonawcę kosztów wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do pełnego i prawidłowego zrealizowania Przedmiotu zamówienia, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie będzie skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.

4. Zamówienie składa się z dwóch części: Część I – usługa remontu podjazdu dla niepełnosprawnych, Część II – usługa remontu opaski z kostki kamiennej.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną część zamówienia.

5. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji w terenie, w dniach pracy WTZ, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

II.  Pozostałe informacje:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

2. Oferta powinna zawierać informacje o możliwym terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót.

3. Wymagany okres gwarancji na wykonane usługi wynosi 26 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego usługi i podpisania protokołu odbioru.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz dysponują odpowiednim sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

IV. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty:

  1. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
  2. Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik Nr 2

V.  Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą, adresem i nr tel.  Oferenta  w siedzibie M-GOPS tj.:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

w sekretariacie, pok. Nr 7, z dopiskiem „Remont elewacji WTZ”

  1. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17 maja 2019r. do godz. 13.00

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pani Danuta Bernacik – Kierownik WTZ w Przewozie tel. 48/ 614-67-91

Pani Ewa Wysocka – pracownik MGOPS w Kozienicach, tel. 48/ 614-45-77

Jedynym kryterium wyboru będzie najniższa cena

VI. Termin realizacji usługi: 30 dni od daty podpisania umowy

VII. Warunki płatności: faktura wystawiona po wykonaniu usługi, płatna przelewem.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę
w sprawie zamówienia.

IX. Unieważnienie postępowania:  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

 Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kozienicach , ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy
6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8 ) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

Sporządziła: Ewa Wysocka                                   W imieniu Zamawiającego:                                                                                       KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy – Zał. Nr 1
  2. umowa – wzór – Zał. Nr 2
  3. przedmiar – zał 3