Zaproszenie do składania Ofert Spr nr MGOPS.26.4.19, na dostawę tonerów, tuszy i urządzeń biurowych

Kozienice, dnia 24.05.2019                                   Spr. Nr: MGOPS.26.4.19

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro na zakup i dostawę tonerów, tuszy, oraz urządzeń biurowych
na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych tonerów, tuszy, oraz urządzeń biurowych.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Ofercie cenowej stanowiącej załącznik Nr 1do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na tonery i inne materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne- w formularzu ofertowym zaznaczone jako „R”.  Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału oferowanego przez producenta urządzenia. Zamawiający wymaga aby materiały oznaczone w formularzu literą „O” były oryginalne – zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.
  4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się produktów powystawowych.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
  6. Wszystkie oferowane produkty muszą być objęte gwarancją.
  7. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych tonerów i wystawienia protokołu odbioru odpadów.

II.  Termin realizacji zamówienia : Sukcesywnie, od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2019r.

III.  Okres związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 7 czerwca 2018r. do godz. 12.00 w wersji elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na adres: informatyk@opskozienice.pl , osobiście w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat – pok. Nr 7)  lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

VI.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

VII. Zamawiający udzieli „Zamówienia” Oferentowi, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą cenę.

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pan Kamil Jurkiewicz tel. 48/614-65-57

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

W imieniu Zamawiającego:

KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień

Sporządziła: Ewa Wysocka

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy – Zał Nr 1
  2. Zał_Nr_3_Umowa– Zał Nr 2