Zaproszenie do składania ofert Spr Nr MGOPS.26.7.I.17

Kozienice, dnia 17.07.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.7.I.17.

Powtórne zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice
Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę serwera z licencjami dostępowymi, na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego serwera wraz z licencjami dostępowymi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku „Ofercie cenowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
4. Wszystkie oferowane produkty muszą być objęte gwarancją.
5. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być wliczona w cenę.
6. Wymagania dotyczące serwera: oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017r.) Przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy urządzenia u Zamawiającego . Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Gwarancja na Serwer 3 lata z możliwością naprawy pogwarancyjnej. Dojazd serwisu w ciągu 24H.

II. Termin realizacji zamówienia : do 14 dni roboczych
III. Okres związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty.

IV. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Wypełniony formularz oferty cenowej Załącznik Nr 1.
2. Podpisany wzór umowy.

V. Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 31 lipca 2017r. do godz. 12.00 w wersji elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na adres: informatyk@opskozienice.pl , osobiście (sekretariat – pok. Nr7) lub za pośrednictwem poczty na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

VI. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Każda część oferty cenowej będzie oceniana oddzielnie.

VII. Zamawiający podpisze umowę na dostawę serwera lub udzieli zamówienia na pozostałą część zamówienia Oferentowi, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą cenę.

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pan Kamil Jurkiewicz tel. 48/614-65-57
Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

IX. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

X. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sporządziła: Ewa Wysocka W imieniu Zamawiającego:
KIEROWNIK MGOPS
Halina Grudzień

Załączniki:
1.Zał 1_oferta cenowa
2. umowa – WZÓR