Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu RTV, drukarek, niszczarek i tonerów do MGOPS

Kozienice, dnia 14.12.2016r.                                  Spr. Nr: MGOPS.26.13.16

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę artykułów RTV, biurowych oraz tonerów na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu RTV, drukarek, niszczarek, akcesoriów komputerowych, elektrycznych oraz tonerów do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Ofercie cenowej stanowiącej załączniku Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
  4. Wszystkie oferowane produkty muszą być, objęte gwarancją.
  5. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być wliczona w cenę.
  6. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się produktów powystawowych.
  7.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert na tonery jakościowo równoważne- w formularzu ofertowym zaznaczone jako „R”.  Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału oferowanego przez producenta urządzenia. Zamawiający wymaga aby materiały oznaczone w formularzu literą „O” były oryginalne – zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.  
  8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych tonerów i wystawienia protokołu odbioru odpadów.
  9. Oferta cenowa składa się z dwóch części, Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną część zamówienia.

II. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty:

1.  Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1

III.  Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do 19.12.2016r. do godz. 12.00 , e-mailem na adres: informatyk@opskozienice.pl, faxem na nr 48/ 614-67-62, osobiście (sekretariat pok. Nr 7) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie 3
26-900 Kozienice

Z dopiskiem „Oferta na część ……..”

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

IV. Termin realizacji usługi: do 30.12.2016r.

V. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

VI. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

VII. Rozliczenie umowy/warunki płatności: rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturą VAT.

VIII. Informacje dotyczące udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu i zaoferuje najniższą łączną cenę za wykonanie zadania.

IX. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. O konkretnym terminie negocjacji Oferent zostanie powiadomiony.

X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest:

 

Pan Kamil Jurkiewicz tel. 48/614-65-57

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

X.  Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przygotowała: Ewa Wysocka                         W imieniu Zamawiającego:
Halina Grudzień
KIEROWNIK M-GOPS

Załączniki:

  1. Zał_Nr_1_formularz ofertowy