OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4 / 2016 z dnia 9 listopada 2016 roku.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  4 / 2016 z dnia 9 listopada 2016 roku.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

                                                          ( j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 )

              Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS na stanowisku

księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Kozienicach- niepełny wymiar – 0,5 etatu

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

1.Wymagania niezbędne

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
 • Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Spełnienie jednego z poniższych warunków:

1.Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych   wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów  podyplomowych;

2.Ukończenie średniej , policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości;

3.Posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

2. Wymagania dodatkowe

 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów i technik komputerowych,
  ze szczególnym uwzględnieniem programów księgowych
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres,  dokładność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność współdziałania z ludźmi
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  księgowego WTZ :

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy
  o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;
 • Opracowywanie projektów dokumentacji opisującej zasady rachunkowości
  i obiegu dokumentów finansowo-księgowych jednostki;
 • Opracowywanie projektu budżetu na realizację zadań z zakresu WTZ;
 • Dokonywanie zmian w zatwierdzonych planach finansowych;
 • Pełnienie obowiązków oraz ponoszenie odpowiedzialności w zakresie:

-prowadzenia rachunkowości w WTZ

-wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi

-dokonywania kontroli wstępnej zgodności operacji gospodarczych  i finansowych
z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji

 • Dokonywanie bieżących analiz z wydatków i  składanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych związanych z realizacją zadań WTZ
 • Nadzór nad ewidencją umów zawieranych w oparciu o prawo zamówień publicznych;

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • miejsce pracy: praca w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie. Bezpieczne warunki pracy. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS Kozienice w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze wynosił co najmniej 6%.
 • stanowisko pracy: stanowisko związane jest z pracą przy komputerze
 • praca na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 • czas pracy:1/2 etatu.

5.Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe
 • Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.
 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 • Aktualne zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku
 • Wymagane jest potwierdzenie na kserokopiach przedłożonych dokumentów „za zgodność z oryginałem”, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).  ” 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie M-GOPS
w Kozienicach lub przesłać na adres :

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. Skłodowskiej-Curie 3,
26-900 Kozienice

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2016 r do godz 10.00,  w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „konkurs na księgowego WTZ przy  M-GOPS w Kozienicach”

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach
 w dniu 23.11.2016r

Informacje dotyczące listy kandydatów spełniających wymagania formalne  i dopuszczonych do II etapu oraz terminu rozmowy kwalifikacyjnej, będzie można uzyskać osobiście w sekretariacie M-GOPS w Kozienicach lub u kierownika MGOPS w Kozienicach pod numerem telefonu:
(48) 614-88-58 .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/) oraz na stronie ośrodka (www.opskozienice.pl)  i na tablicy informacyjnej w jednostce.

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie ośrodka przez
1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.                                                                                                            

Halina Grudzień 

  Kierownik

                                         Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                    w Kozienicach

 

Kozienice dn. 09.11.2016r