Zaproszenie do składania ofert na “pieca do wypalania ceramiki” do WTZ w Przewozie

Przewóz, dn.07.11.2016r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

 

zaprasza
do złożenia oferty cenowej na:
Dostawę pieca do wypalania ceramiki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Przewozie

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa pieca do wypalania ceramiki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie o następujących parametrach:

– Pojemność: 100 l
– Średnica wewn. ok. 50cm
– Wysokość wewn. ok. 50-70cm
– Max temperatura wypalania: min 1 300oC
– Moc: 6-8 KW
– Zasilanie: 400V/3F
– Natężenie: 16A
– 5-cio biegunowy wtyk z uziemieniem CEE
– Elementy grzewcze umieszczone w wyżłobionych rowkach dookoła komory
– Piec z programatorem do zaprogramowania wypalania biskwitu, wyrobów szkliwionych i dekoracyjnych.
– Wymagane automatyczne wyświetlanie błędów i ostrzeżeń.
– Automatyczny wyłącznik przy nadmiernym wzroście temperatury zapewniający bezpieczeństwo wypalania.
– Gwarancja na piec i programator – min. 3 lata – karta gwarancyjna
– Zapewniony serwis gwarancyjny, naprawy gwarancyjne w siedzibie Zamawiającego
– Certyfikaty spełniające wymogi bezpieczeństwa CE i GS
– Piec kręgowy otwierany od góry z zabezpieczeniem  przed otwarciem w czasie wypału
– Izolacja cieplna zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo.
– Wymagane: 8 półek i po 6 szt. słupków dystansowych o wys. 5cm i 10cm oraz 3 szt. o wys. 15cm.
– 1 kg emulsji ochronnej do konserwacji półek
– Instrukcja obsługi pieca i programatora w języku polskim
– Koszty transportu pieca i montażu ponosi wykonawca
– Piec musi być fabrycznie nowy, nie używany
– Rolki ułatwiające transport pieca

2. Termin realizacji zamówienia:

27 grudnia 2016 roku


3. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2016r., do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie na adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

z dopiskiem „piec do ceramiki”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy
Do formularza oferty należy dołączyć wypełniony formulaż ofertowy oraz min. 1 zdjęcie pieca; widok ogólny z otwartą pokrywą.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz ceny z wybranymi Wykonawcami.

Podmioty, których oferta nie zostanie wybrana, nie będą pisemnie informowane o podjętej decyzji.

Informacja o wybranych ofertach ukaże się na stronie internetowej M-GOPS  możliwie najszybciej po rozstrzygnięciu postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami drogą e-mailową

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pani Danuta Bernacik, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice,
tel.(48)614-67-91, 506-317-003,
e-mail: wtz@opskozienice.pl

6. Informacje dotyczące zawierania umowy/zlecenia:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę/zlecenie w sprawie realizacji zamówienia publicznego.

Płatność po dostarczeniu faktury przelewem na konto wyłonionego wykonawcy.

 

przygotowała:                                                                     KIEROWNIK MGOPS

Danuta Bernacik                                                                 Halina Grudzień

 

 

W załączeniu:

1. Formularz Ofertowy