Zaproszenie do składania ofert na zakup eko-groszku do WTZ

                                                                       Przewóz, dn.28.10.2016r.


Zaproszenie do składania ofert

Sygnatura: WTZ.26.3.3.2016
Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

 

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na:

– Zakup i dostawa węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32 w sezonie grzewczym 2016/2017

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

– Zakup i dostawa węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32 o następujących parametrach:

– wartość opałowa ≥ 25 MJ/kg ,

– wielkości ziarna 5-25 mm,

– maksymalny dopuszczalny procent popiołu do 4-8 %

– zawartość miału do 10 %

– zawartość wilgoci do 15 %

– bez żadnych ciał obcych

Dostawa ok. 10 ton węgla eko-groszek na adres: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice.

Dostawa na zgłoszenie telefoniczne.

Koszt transportu ponosi wykonawca.

 2. Termin realizacji zamówienia:

Sezon grzewczy 2016/2017

3. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2016r., do godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie:

Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

Z dopiskiem „Oferta na węgiel 2016/2017”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pani Danuta Bernacik, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice, tel.(48)614-67-91, 506-317-003,
e-mail: wtz@opskozienice.pl

5. Informacje dotyczące zawierania umowy/zlecenia:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zlecenie w sprawie realizacji zamówienia publicznego.

z u.p Kierownika MGOPS
w Kozienicach

Elżbieta Frączyk

 

Sporządziła: Danuta Bernacik
Kierownik WTZ w Przewozie

W załączeniu:

1. Zał_Nr1_Formularz Ofertowy