Informacja dla Oferentów Spr. Nr MGOPS.26.5.16

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , informuje, że podany w formularzu ofertowym asortyment nie jest obligatoryjny. Każdy Oferent może podać swoją propozycję artykułu, nie może on jednak odbiegać jakością i parametrami od podanych.

Jednocześnie przypominamy, że postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.