Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.4.16

Kozienice, dnia 22.02.2016r.

Spr. Nr: MGOPS.26.4.16

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro

na sprzedaż i dostawę druków akcydensowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków akcydensowych do siedziby Zamawiającego.
  2. Szczegółowe warunki wykonywania dostaw określa umowa zawarta z Dostawcą zgodnie z załącznikiem Nr 2  do „zaproszenia do składania ofert.”
  3. Zaproponowane w ofercie ceny brutto wybranych druków Dostawca zobowiązany jest utrzymać do końca 2016r.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja asortymentowa stanowiąca integralną część Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do „Zaproszenia do składania ofert.”
  5. Druki muszą odpowiadać wzorom obowiązującym na dzień dostawy.
  6. Dostawca składając ofertę akceptuje warunki Zamawiającego zawarte we wzorze umowy.

II.  Termin realizacji zamówienia : Sukcesywnie, od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.

III.  Okres związania ofertą: do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 25.02.2016r. do godz. 12.00 w wersji elektronicznej (podpisany skan dokumentu) na adres: ewa.w@opskozienice.pl lub faxem na nr 48/ 614-67-62, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. M. Skłodowskiej Curie 3

26-900 Kozienice

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

VII. Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

 VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

 Pani Ewa Wysocka  tel. 48/614-45-77

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przygotowała: Ewa Wysocka:                               W imieniu Zamawiającego:

Halina Grudzień

KIEROWNIK M-GOPS

Załączniki:

  1. FORMULARZ OFERTOWY
  2. Umowa – WZÓR