Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.2.16

Kozienice, dnia 22.02.2016r.

Spr. Nr: MGOPS.26.2.16

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę sprzętu komputerowego akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Ofercie cenowej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
4.  Wszystkie oferowane produkty muszą być objęte gwarancją.
5.  Dostawa produktów do Zamawiającego musi być wliczona w cenę.
6. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt  i oprogramowanie były fabrycznie nowe.

II. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty:

1.  Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1

III.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 26.02.2016r. do godz. 12.00 w wersji elektronicznej (podpisany skan dokumentu) na adres: ewa.w@opskozienice.pl lub faxem na nr 48/ 614-67-62, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie
26-900 Kozienice

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Kamil Jurkiewicz tel.: 48/614- 65-57, lub 48/ 614-45-77 e-mail: informatyk@opskozienice.pl.

IV. Termin realizacji usługi: do 09 marca 2016r.

V. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

VI. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

VII. Rozliczenie umowy/warunki płatności: rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturą VAT.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni warunki udziału w postępowaniu i zaoferuje najniższą łączną cenę za wykonanie zadania.

IX. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert oraz odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia jest, nie jest zasadna lub jest niekorzystna dla Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. O konkretnym terminie negocjacji Oferent zostanie powiadomiony.

X.  Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przygotowała: Ewa Wysocka                                 W imieniu Zamawiającego:

Halina Grudzień
KIEROWNIK M-GOPS

Załączniki:

  1. Zał_Nr_1_formularz_ofertowy