Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.3.16

Kozienice, dnia 19.02.2016r.

Spr. Nr: MGOPS.26.3.16

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
dotyczącej wykonania usługi:

Adaptacja holu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przystosowaniem na pomieszczenie do obsługi programu „Rodzina 500+”.

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa remontu pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.

2. Zakres przewidywanych do wykonania robót obejmuje:
–  roboty demontażowe i rozbiórkowe
–  roboty budowlane
–  roboty elektryczne
–  prace malarskie
–  usunięcie z terenu MGOPS materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie    realizacji zadania
–  dostawa i montaż materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia
–  dobór koloru ścian do uzgodnienia z inwestorem.

3.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik do „Zaproszenia”.

4. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie wszelkich niezbędnych materiałów związanych z prawidłową i pełną realizacją ww. przedmiotu zamówienia.

5. Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty, które wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

6. Cena oferty musi obejmować całość kosztów robót i wszystkich innych wydatków niezbędnych do poniesienia przy realizowaniu przedmiotu zamówienia. Pominięcie lub nieuwzględnienie w kwocie wynagrodzenia przez Wykonawcę kosztów wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do pełnego i prawidłowego zrealizowania Przedmiotu zamówienia, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie będzie skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.

II. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty:

1.  Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
2. Kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót – Załącznik Nr 2

III.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 26.02.2016r. do godz. 13. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. M. Skłodowskiej Curie 3

26-900 Kozienice

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

IV. Termin realizacji usługi: od 29 lutego do 25 marca 2016r.

V. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

VI. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

VII. Warunki płatności: faktura/rachunek wystawiona po wykonaniu usługi, płatna przelewem
w terminie 14 dni.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę
w sprawie zamówienia.

IX. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia jest przedmiotowa, nie jest zasadna lub niekorzystna dla Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

X.  Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

  1. FORMULARZ OFERTOWY

 

Przygotowała: Ewa Wysocka                      W imieniu Zamawiającego: