Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów biurowych do MGOPS

Kozienice, dnia 04.12.2015r.

Spr. Nr: MGOPS.26.10.15

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach,  Referatu Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS oraz Świetlicy Środowiskowej przy MGOPS

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych materiałów biurowych i papierniczych do siedziby Zamawiającego.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja asortymentowa stanowiąca integralną część Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do „Zaproszenia do składania ofert.”
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów biurowych z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
  4. Wszystkie oferowane produkty muszą być objęte gwarancja.
  5. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być wliczona w cenę.
  6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu dla wybranych pozycji określonych w formularzu ofertowym, maksymalnie o 20%, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości dla innej pozycji, pod warunkiem, że ta zmiana nie wpłynie na zwiększenie ogólnej wartości zamówienia.
  7. Ewentualne wady fizyczne przedmiotu zamówienia

II.  Termin realizacji zamówienia : do dnia 28.12.2015r.

III.  Okres związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach opieczętowanych pieczęcią Dostawcy z dopiskiem „Oferta cenowa na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych” należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie 3
26-900 Kozienice

Osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 14.12.2015 r. do godz. 14.00.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

VI. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

VII. Zamawiający udzieli „Zamówienia” Oferentowi, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

 VIII. Warunki płatności: zapłata za realizację dostawy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Dostawcę.

 IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

 Pani Ewa Wysocka  tel. 48/614-45-77

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

  1. Zał_Nr_1_formularz ofertowy

Przygotowała: Ewa Wysocka:              W imieniu Zamawiającego:

Halina Grudzień
KIEROWNIK MGOPS