Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.7.15

Kozienice, dnia 09.11.2015r.

Spr. Nr: MGOPS.26.7.15

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
dotyczącej wykonania usługi:
demontażu krat okiennych oraz montażu rolet zewnętrznych na parterze budynku przy
ul. M.C. Skłodowskiej 3 w Kozienicach,  w części Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa demontażu krat oraz montażu rolet zewnętrznych w części budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 3, należącej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach.

2. Zakres przewidywanych do wykonania robót obejmuje:
–  roboty demontażowe,
–  roboty budowlane,
–  montaż sterowania pilotem,
–  usunięcie z terenu MGOPS materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji zadania
–  dostawa i montaż materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia

3. Ogólna charakterystyka produktu do zamontowania:
–  roleta zabezpieczająca z piórami aluminiowymi wypełnionymi pianką poliuretanową, tkaniny wyprodukowane zgodnie z normami Unii Europejskiej,
– w kasecie z prowadnicami aluminium lakierowane proszkowo,
– sterowane elektrycznie, bezprzewodowo.
– kolor: brąz,

4.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik do „Zaproszenia”.

5. Przed realizacją zamówienia Wykonawca dokona pomiarów otworów okiennych.

6. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie wszelkich niezbędnych materiałów związanych z prawidłową i pełną realizacją ww. przedmiotu zamówienia.

7. Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty, które wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

8. Cena oferty musi obejmować całość kosztów robót i wszystkich innych wydatków niezbędnych do poniesienia przy realizowaniu przedmiotu zamówienia. Pominięcie lub nieuwzględnienie w kwocie wynagrodzenia przez Wykonawcę kosztów wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do pełnego i prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie będzie skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.

II. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty:

1.  Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
2.  Podpisany wzór umowy –  Załącznik Nr 2
3. Kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót – Załącznik Nr 3

III.  Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą, adresem i nr tel.  Oferenta
w siedzibie M-GOPS tj.:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

z dopiskiem „Montaż rolet zewnętrznych”

2. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.11.2015 do godz. 13.00

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pani Ewa Wysocka tel. 48/614-45-77

Termin rozstrzygnięcia postępowania: 16.11.2015r.

IV. Termin realizacji usługi: do 23 grudnia 2015r.

V. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

VI. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

VII. Rozliczenie umowy/warunki płatności: rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturą VAT. Podstawą do zapłacenia faktury będzie protokół wykonania usługi, podpisany przez obie strony.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę
w sprawie zamówienia.

IX. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert oraz odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia jest, nie jest zasadna lub jest niekorzystna dla Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

X.  Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

  1.  FORMULARZ OFERTOWY
  2. umowa wzór
  3. Rolety – PRZEDMIAR STR 1, Rolety – PRZEDMIAR STR 2

 

 

Przygotowała: Ewa Wysocka                                      W imieniu Zamawiającego:

KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień