Zaproszenie do składania ofert na zakup eko-groszku

 

Przewóz, dn.12.10.2015r

Zaproszenie do składania ofert

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

 

zaprasza

do złożenia oferty cenowej w sprawie wykonania:

– Zakup i dostawa węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32 w sezonie grzewczym 2015/2016

1.Ofertę należy złożyć  w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach

Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na węgiel 2015/2016”
2. Opis przedmiotu zamówienia:

– Zakup i dostawa węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32 o następujących parametrach:
– wartość opałowa ≥ 25 MJ/kg ,
– wielkości ziarna 5-25 mm,
– maksymalny dopuszczalny procent popiołu do 4-8 %
– zawartość miału do 10 %
– zawartość wilgoci do 15 %
– bez żadnych ciał obcych
– dostawy i wyładunek w siedzibie WTZ w Przewozie  na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w sezonie grzewczym po ok. 6 ton/miesiąc. Zapotrzebowanie uzależnionej jest od warunków pogodowych w sezonie grzewczym i może ulec zmianie wobec planowanych tu dostaw.
3. Termin realizacji zamówienia:

Sezon grzewczy 2015/2016, dostawy na zgłoszenie telefoniczne
4. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.10.2015r., do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego:

Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice
5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pani Danuta Bernacik, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice, tel.(48)614-67-91, 506-317-003.

6. Informacje dotyczące zawierania umowy/zlecenia:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zlecenie w sprawie realizacji zamówienia publicznego.

 

KIEROWNIK M-GOPS

Halina Grudzień

Załącznik:
1.  formularz ofertowy