Zaproszenie do składania Ofert Spr. Nr MGOPS.26.6.15

Kozienice, dnia 12.08.2015r.

Spr. Nr: MGOPS.26.6.15

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
dotyczącej wykonania usługi:

remontu kuchni oraz stołówki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa remontu kuchni oraz stołówki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.

2. Zakres przewidywanych do wykonania robót obejmuje:
–  roboty demontażowe i rozbiórkowe
–  roboty budowlane
–  roboty sanitarne
–  roboty elektryczne
–  usunięcie z terenu MGOPS materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji zadania
–  dostawa i montaż materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia
–  dobór i montaż płytek ceramicznych oraz dobór koloru ścian do uzgodnienia z inwestorem.

3.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik do „Zaproszenia”.

4. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie wszelkich niezbędnych materiałów związanych z prawidłową i pełną realizacją ww. przedmiotu zamówienia.

5. Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty, które wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

6. W zakresie Wykonawcy jest wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów związanych z remontem instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i dostarczenie ich przed odbiorem końcowym Zamawiającemu.

7. Cena oferty musi obejmować całość kosztów robót i wszystkich innych wydatków niezbędnych do poniesienia przy realizowaniu przedmiotu zamówienia. Pominięcie lub nieuwzględnienie w kwocie wynagrodzenia przez Wykonawcę kosztów wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do pełnego i prawidłowego zrealizowania Przedmiotu zamówienia, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie będzie skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.

II. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty:

1.  Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
2.  Podpisany wzór umowy –  Załącznik Nr 2
3. Kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót – Załącznik Nr 3

III.  Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą, adresem i nr tel.  Oferenta
w siedzibie M-GOPS tj.:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

z dopiskiem „Remont stołówki MGOPS”

  1. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.08.2015 do godz. 12.00

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pani Ewa Wysocka tel. 48/614-45-77

Termin rozstrzygnięcia postępowania: 31.08.2015r.

IV. Termin realizacji usługi: od września 2015 do 31 października 2015r.

V. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

VI. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

VII. Warunki płatności: faktura/rachunek wystawiona po wykonaniu usługi, płatna przelewem
w terminie 14 dni.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę
w sprawie zamówienia.

IX. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia jest przedmiotowa, nie jest zasadna lub niekorzystna dla Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

X.  Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

  1. FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik Nr 1
  2.  umowa/wzór– Załącznik Nr 2
  3. 2015 – przedmiar – Załącznik Nr 3

 

Przygotowała: Ewa Wysocka                                    W imieniu Zamawiającego:

Halina Grudzień
KIEROWNIK MGOPS