Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Informatyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  2 / 2015      

                                              z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

                                        ( j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS na stanowisku

   informatyk  – 1 etat

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

 1. 1.     Wymagania niezbędne :
 • wykształcenie wyższe lub średnie o profilu informatycznym;
 • znajomość administracji domeny Windows Server 2003 lub Windows Server 2012 R2;
 • znajomość środowiska Linux umiejętność administrowania bazami danych: MS SQL, Firebird, MySQL;
 • umiejętność zarządzania siecią komputerową, komputerami i użytkownikami            w sieci;
 • znajomość oprogramowania MS Windows, MS Office i Open Office;
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej;
 • samodzielna analiza usterek i ich usuwanie;
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nieposzlakowana opinia;
 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka

 

 1. Wymagania dodatkowe :
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku informatyka
  w administracji publicznej ( samorządowej );
 •  mile widziana znajomość Apache, Postfix, Squid, iptables ;
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych;
 • dokładność, solidność i rzetelność;
 • odpowiedzialność i terminowość;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres.
 1. Zakres wykonywanych zadań :
 • Administrowanie siecią LAN ( konfiguracja i zarządzanie  : DHCP, DNS, Firewall, Apache, Postfix, Squid );
 • Zarządzanie drukarkami sieciowymi;
 • Zarządzanie domeną w środowisku Windows Server 2012 R2;
 • Zarządzanie macierzami dyskowymi w środowisku Linux i Windows;
 • Archiwizacja danych;
 • Rozszerzenie infrastruktury sieciowej ( montaż okablowania strukturalnego                 i podłączanie nowych urządzeń;
 • Zarządzanie systemami dziedzinowymi : POMOST, Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, CAS, CSIZS, e- PFRON, BIG, KRD;
 • Zarządzanie silnikami baz danych : MS SQL Server, Firebird, MySQL;
 • Aktualizacja oprogramowania do najnowszych wersji;
 • Administracja strony internetowej Ośrodka;
 • Zarządzanie licencjami na oprogramowanie;
 • Zarządzanie Certyfikatami kwalifikowanymi;
 • Aktualizowanie dokumentacji technicznej i związanej z ochrona danych osobowych;
 • Zapewnienie  bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

4. Wymagane dokumenty :

 • List motywacyjny
 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kopie dyplomu potwierdzające wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe                         i umiejętności;
 • kopie świadectw pracy;
 • referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania karnego
  (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia
  z Krajowego Rejestru Karnego);
 • Aktualne zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do zatrudnienia na danym stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacyjnych.

5. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej
 • Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna i test praktyczny dla kandydatów, wyłonionych w etapie I,  w siedzibie M-GOPS w Kozienicach

 

6. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk „ można składać w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 roku do godz. 10-tej :

– osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 w godz. od 7:30 do 15;00;

– lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 26 – 900 Kozienice, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, liczy się data wpływu do OPS.

Oferty, które w wpłyną do MGOPS po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/oraz stronie  internetowej MGOPS w Kozienicach www.opskozienice.pl ,na tablicy informacyjnej
w siedzibie MGOPS w Kozienicach , Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.       o ochronie danych osobowych ( j.t. z 2014 r. , poz. 1182 z późn.zm. ) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. z 2014 r., poz. 1202 )”.

Złożone przez kandydatów oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone.

 

                                                                            Kierownik MGOPS w Kozienicach

                                                                            Halina Grudzień