Informacja dla Oferentów Spr. Nr MGOPS.26.2.15

Spr. Nr: MGOPS.26.2.15

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
dostawę artykułów spożywczych do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 16.02.2015 r. odpowiedzieli następujący Oferenci.:

L.p.

Nazwa i adres oferenta

Cena Oferty brutto/ zł

Uwagi

1.

2.

4.

8.

1

Delikatesy „SAMOTNIAK” Sc
ul. M.Kopernika 15

26-900 Kozienice

18 022,95

2

GULIK Sp. Z o.o.
ul. Długa 2
05-860 Płochocin

18 266,10

3

ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. Z o.o.
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

18 947,20

4

PP-H „POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

18 505,20

5

P.W. „MAT” Marzena Tkaczuk
ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice

17 131,30

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wybrano następujące ofertę firmy:

P.W. „MAT” Marzena Tkaczuk
ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice

Cena Oferty brutto: 17 131,30 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto trzydzieści jeden tysięcy, trzydzieści groszy).

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. firm spełnia wszystkie wymogi postawione w Zaproszeniu do składania ofert a Wykonawca zaproponował najniższą cenę realizacji zamówienia.

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach