Zaproszenie do składania ofert MGOPS.26.3.15

                                                                                     Spr. Nr: MGOPS.26.3.15              

Zaproszenie do składania ofert


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice

Zaprasza

Do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro na usługę remontu części ogrodzenia pod adresem: Warsztat Terapii Zajęciowej, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

 

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa remontu części ogrodzenia pod adresem: Warsztat Terapii Zajęciowej, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice,

Obecne ogrodzenie: stalowe przęsła w ramie wykonanej z kątownika wypełnione blachą ażurową bez podmurówki. Słupki metalowe zabetonowane.

Prace do wykonania w ramach usługi obejmują:

a)      rozbiórka istniejących cokołów fundamentowych,

b)      wykopanie rowu pod nową podmurówkę,

c)      wykonanie podmurówki betonowej (dł. 55 mb, gł. 40 x 40cm),

d)      montaż ogrodzenia z istniejącej konstrukcji przęseł ogrodzeniowych wraz ze słupkami na nowej podmurówce,

e)       usunięcie korozji oraz odtłuszczenie przęseł metalowych,

f)       malowanie przęseł oraz słupków farbą olejną 2x w kolorze dostosowanym do istniejącego ogrodzenia,

g)      wywóz materiałów rozbiórkowych,

h)      posprzątanie terenu po wykonaniu usługi.

Zamówieniem objęte są również:

a)      wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w niniejszym opracowaniu,

b)      wszelkie naprawy urządzeń, instalacji uszkodzonych podczas wykonywania robót,

c)      zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania prac,

d)      inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.

Teren pod wykonanie płotu jest równy, podłoże gliniaste, dojazd bez utrudnień.

II. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty:

1.  Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
2.  Podpisany wzór umowy –  Załącznik Nr 2

III.  Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą, adresem i nr tel.  Oferenta
    w siedzibie M-GOPS tj.:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. M.Skłodowskiej-Curie 3

26-900 Kozienice

z dopiskiem „Ogrodzenie dla WTZ”

  1. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2015r., do godz. 14.00

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pani Danuta Bernacik, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice
Tel/fax.(48)614-67-91, 506-317-003

Jedynym kryterium wyboru będzie najniższa cena

 

IV. Termin realizacji usługi: do 31 lipca 2015 r.

V. Warunki płatności: faktura/rachunek wystawiona po wykonaniu usługi, płatna przelewem
w terminie 14 dni.

V. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę
w sprawie zamówienia.

VI. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia jest przedmiotowa, nie jest zasadna lub niekorzystna dla Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

VII.  Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Halina Grudzień

Kierownik M-GOPS

Załączniki:

1. FORMULARZ OFERTOWY

2. Umowa wzór