Informacja dla Oferentów Spr. MGOPS.26.2.15

Informacja do Zaproszenia do składania ofert (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro)

Znak sprawy MGOPS.26.2.15

Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,
26-900 Kozienice

W Ofercie cenowej kolumna 2 poz. 25 wpisuje się – Opakowanie 45g, poz. 26 wpisuje się – opakowanie 45g, poz. 27 wpisuje się – Opakowanie 45g, poz. 28 wpisuje się Opakowanie 40g.