Zaproszenie do składania ofert

Kozienice, dnia 16.02.2015r.

Spr. Nr: MGOPS.26.2.15

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na dostawę artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w „Formularzu cenowo – asortymentowym” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych produktów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej – „Formularzu cenowo – asortymentowym”.
4. Wskazane w załącznikach do Zaproszenia do składania ofert ilości oraz asortyment poszczególnych artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego.
5. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.
6. Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone  przepisami ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171, poz. 1225) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.
8. Jaja przy każdej  dostawie muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego. (Dz. U. Nr 33, poz. 288 z późn. zm.)
9. Samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów.
10.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce na telefoniczne zamówienie. Miejscem wykonania zamówienia jest stołówka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3,

II.  Termin realizacji zamówienia : 02 marca 2015r. – 31 grudnia 2015r.

III.  Okres związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty.

IV.  Warunki płatności: przelew, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

V.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  1. Wypełniony formularz cenowo – asortymentowy – Załącznik Nr 1,
  2. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 2.

VI.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami w zaklejonych kopertach opieczętowanych pieczęcią (lub opisem) Dostawcy z dopiskiem „Dostawa artykułów spożywczych” należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. M. Skłodowskiej Curie 3

26-900 Kozienice

Osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27.02.2015r. do godz. 14.00.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

VII.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

VIII. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który spełni warunki opisane
w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą cenę.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pani Mariola Wziątek tel. 48/614-45-77

Pani Ewa Wysocka tel. j.w.

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sporządziła: Ewa Wysocka                                             W imieniu Zamawiającego:

KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień

Załączniki:

  1. Zał_Nr_1_formularz_cenowo-asortymentowy
  2. Zał_Nr_2_formularz_ofertowy
  3. Zał_Nr_3_Umowa_wzór