Informacja dla Oferentów dot. Spr. MGOPS.26.13.14

Sprostowanie do Zaproszenia do składania ofert (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro)

Znak sprawy MGOPS.26.13.14

Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach
ul. M.Skłodowskiej-Curie3,
26-900 Kozienice

1. W Ofercie cenowej- Cześć I na dostawę tonerów – Załącznik Nr 2a do Zaproszenia do składania ofert w kolumnie 4 “ilość”, punkt 12 – Toner HP 36A “R” wpisuje się – szt. 1

2. W Ofercie cenowej- Cześć I na dostawę tonerów – Załącznik Nr 2a do Zaproszenia do składania ofert w kolumnie 4 “ilość”, punkt 12 – Toner HP 12A “R” wpisuje się – szt. 1

3.  Usuwa się stary formularz: “Cześć I Oferty Cenowej” (Załącznik Nr 2a)

4.  Dodaje się nowy skorygowany formularz: “Cześć I Oferty Cenowej” (Załącznik Nr 2a)

Sporządziła: Ewa Wysocka