Zaproszenie do składania ofert

Kozienice, dnia 25.11.2014r.

Spr. Nr: MGOPS.26.13.14

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę tonerów, tuszy, sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych tonerów, tuszy, sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Ofercie cenowej stanowiącej załącznik Nr 2a i 2b do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na tonery i inne materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne- w formularzu ofertowym zaznaczone jako „R”.  Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału oferowanego przez producenta urządzenia. Zamawiający wymaga aby materiały oznaczone w formularzu literą „O” były oryginalne – zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
 5. Wszystkie oferowane produkty muszą być objęte gwarancją.
  1. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych tonerów i wystawienia protokołu odbioru odpadów.
  3. Oferta cenowa składa się z dwóch części (Zał. 2a i 2b), Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną część .

II.  Termin realizacji zamówienia : do 7 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.

III.  Okres związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Wypełniony formularz oferty cenowej Załącznik 2a oraz 2b. (dopuszcza się składanie ofert na wybraną część zamówienia).

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach opieczętowanych pieczęcią Dostawcy z dopiskiem „Oferta cenowa na dostawę tonerów i sprzętu biurowego” należy składać w formie pisemnej
w siedzibie Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie 3
26-900 Kozienice

Osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 09.12.2014r. do godz. 14.00.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

VI.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Każda część oferty cenowej będzie oceniana oddzielnie.

VII. Zamawiający udzieli „Zamówienia” Oferentowi, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą cenę.

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pan Paweł Makowski tel. 48/614-65-57

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

W imieniu Zamawiającego:

KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień

Załączniki:

 1. Zał_Nr_1_formularz_ofertowy
 2. Zał_Nr_2a_Oferta cenowa
 3. Zał_Nr_2b_Oferta cenowa