Zaproszenie do składania ofert

Kozienice, dnia 13.11.2014r.

Spr. Nr: MGOPS.26.12.14

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Kozienice w 2015r.

 

I. Przedmiot zamówienia:
1.  Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków  jednodaniowych w ilości około 130 porcji dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych, dla dzieci uczęszczających do n/w placówek oświatowych z terenu gminy Kozienice w 2015r:

–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Chodkowskiej   – 13 porcji dziennie
–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Ryczywole                 – 25 porcji dziennie
–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi                 – 12 porcji dziennie
–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach           – 12 porcji dziennie
–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej   – 20 porcji dziennie
–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie                  – 18 porcji dziennie
–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy                   –   5 porcji dziennie
–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach                 – 15 porcji dziennie
–  Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach          – 10 porcji dziennie

2.  Posiłki powinny składać się z:

–  zupa 400 ml + pieczywo (2 x w tygodniu)
–  drugie danie (3 x w tygodniu) w tym:

–  ziemniaki (zamiennie kasza, ryż lub makaron) – 150 g/porcja

–  mięso (czerwone, drobiowe lub ryba) – 100g/porcja

–  surówka lub jarzyny gotowane – 100 g/porcja

lub

–  naleśniki, pierogi, pyzy – 250 g/porcja

Każdy posiłek powinien spełniać następujące role:

–  być źródłem energii (tłuszcze i węglowodany)

–  spełniać rolę budulcową (białka i składniki mineralne)

–  pełnić funkcje regulujące (witaminy i składniki mineralne)

3.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków gorących o najwyższym standardzie, przygotowywanych na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania naczyń jednorazowych, na których wydawane będą posiłki lub dostarczania posiłków w naczyniach jednorazowych, wraz ze sztućcami. Naczynia jednorazowe oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty. Koszt naczyń Wykonawca uwzględnia w cenie jednostkowej posiłku.

5. Transport posiłków powinien być prowadzony pojazdem dostosowanym do przewożenia środków spożywczych. Samochód powinien być dopuszczony przez SANEPID do przewozu posiłków (żywności).

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną oraz finansową wynikającą z realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w sposób niezgodny z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

II.  Termin realizacji zamówienia : od 02 stycznia 2015r. do 22 grudnia 2015r.

III.  Okres związania ofertą: do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
  2. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z wzorem podanym w Załączniku nr 2.
  3. Podpisany wzór umowy – Załącznik nr 3.
  4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający prowadzenie działalności o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).
  5. Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia wydanego przez SANEPID  na produkcję dań gorących z surowca. (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
  6. Dokument potwierdzający dopuszczenie przez SANEPID środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) .

 

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta cenowa na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kozienice” należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie 3
26-900 Kozienice

Osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie:  do dnia 28.11.2014r. do godz. 14.00.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

VI. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem , który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pani Maria Kutera tel. 48/614-67-62

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik
M-GOPS w Kozienicach

Halina Grudzień

Załączniki:

  1. Zał_Nr_1_formularz_ofertowy
  2. Zał_Nr_2_Oświadczenie
  3. Zał_Nr_3_Umowa  -Wzór