Zaproszenie do składania ofert

                                                                                              Przewóz, dn.07.10.2014r.

Zaproszenie do składania ofert

Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS  w Kozienicach
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

zaprasza
do złożenia oferty cenowej w sprawie wykonania:
– Zakup i dostawa węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32

1.Ofertę należy złożyć  w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego,

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na węgiel 2014/2015”

2.  Opis przedmiotu zamówienia:

– Zakup i dostawa węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32 o następujących parametrach:

– wartość opałowa ≥ 25 MJ/kg ,
– wielkości ziarna 5-25 mm,
– maksymalny dopuszczalny procent popiołu do 4-8 %,
– zawartość miału do 10 %
– zawartość wilgoci do 15 %
– bez żadnych ciał obcych,
– dostawy i wyładunek w siedzibie WTZ w Przewozie  na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w sezonie grzewczym po ok. 6 ton/miesiąc.
Zapotrzebowanie uzależnionej jest od warunków pogodowych w sezonie grzewczym.
3.  Termin realizacji zamówienia:

Sezon grzewczy 2014/2015

4.  Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.10.2014r., do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego:

Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pani Danuta Bernacik, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice, tel.(48)614-67-91, 506-317-003.

6.  Informacje dotyczące zawierania umowy/zlecenia:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zlecenie w sprawie zamówienia publicznego.

Danuta Bernacik                                                                               Halina Grudzień-
kierownik M-GOPS

W załączeniu:

1. Wzór_formularza_oferty