Informacja dla Oferentów

Spr. Nr: MGOPS.26.10.2014

 

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych
na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach, Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,  Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MGOPS
oraz Świetlicy Środowiskowej przy MGOPS.

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 19.09.2014r. odpowiedzieli następujący Oferenci.

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Zaproponowana cena brutto ( w zł)

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwo ANNEX
Sp. z o.o.
ul. Rynek 10, 23-235 Annopol

13 132,71

2.

FAMEX JASTRZĘBSCY s.j.
ul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom

12 793,80

3.

Art.P Michał Ziarkowski
ul. Kopernika 8/2, 26-900 Kozienice

16 335,21

4.

BIURO PLUS
Zbigniew Jakubczyk
ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom

14 015,28

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że
w wyniku postępowania na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

FAMEX JASTRZĘBSCY s.j.
ul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom

Zaproponowana cena za usługę wynosi 12 793,80 zł brutto
( słownie: dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy ).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

 

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach