Zaproszenie do składania ofert – szkolenia zawodowe

MGOPS.26.7.14.POKL                         

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:

przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 9-ciu osób – uczestników projektu „IMPULS”

 realizowanego przez M-G OPS w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

1. Ofertę należy złożyć:

w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 5, w terminie do dnia 30 maj 2014r. do godz.15:00.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz dopisek „ oferta na szkolenia zawodowe”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Szkolenia zawodowe dla 9-ciu uczestników:  
przedsiębiorczość ABC –  5 osób.
iczba godzin: 120/osobę

– sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 4 osoby
Przedmiot zamówienia obejmuje również:

– ubezpieczenie uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków  powstałych w trakcie szkolenia oraz w drodze na szkolenia i ze szkolenia,
– zwrot za dojazdy ( bilety)  uczestnikom szkoleń,
– zapewnienie uczestnikom szkoleń materiałów dydaktycznych, piśmiennych,  podręczników ( oznakowanie materiałów szkoleniowych poprzez umieszczenie  logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacji  o środkach współfinansowania projektu) oraz niezbędnej odzieży i obuwia ochronnego,
– zapewnienie uczestnikom szkoleń napojów ( kawy, herbaty, zimne napoje)  podczas przerw w zajęciach,
– wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i kursu zgodnie  ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r. nr 31, poz.216). Dokumenty ukończenia szkolenia, kursu powinny zawierać informację o  realizowaniu projektu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
– dostarczenie osobom szkolonym, po zakończeniu szkolenia, ankiet służących  do oceny szkolenia.

 3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
– posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub    czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ( potwierdzeniem będzie oświadczenie Oferenta)
– posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie  ( oświadczenie Oferenta)
– dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( oświadczenie Oferenta)
– znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
–  szkolenia zawodowe muszą się odbyć na terenie Kozienic.
– Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

 4. Wyłoniony Wykonawca będzie miał obowiązek:

  – świadczyć usługi, będące przedmiotem umowy, z należytą starannością,
– bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecnościach uczestników na zajęciach,
– prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem i zakresem tematycznym,
– prowadzenia dziennika zajęć z listą obecności,
-umożliwienia kontroli realizacji i bieżącego monitoringu umowy na żądanie   upoważnionej instytucji,
– przekazać Zamawiającemu kopie wszystkich dokumentów dotyczących    realizacji zadania
– przechowywać dokumentację związaną z realizacją umowy
do 31 grudnia 2020 roku.

 5. Termin realizacji zamówienia:

   Na realizację umowy przeznacza się termin  czerwiec 2014r. ( szczegółowe terminy realizacji poszczególnych szkoleń zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, a harmonogram będzie załącznikiem do umowy).

6. Tryb udzielenia zamówienia:

– postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest      zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
– wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego następuje w dniu  zamieszczenia ogłoszenia o zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego ( www.bip.opskozienice.pl )

 7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

   Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto wyrażoną w PLN.   Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z  wykonawcami jest:

– Teodora Jabłońska , tel.48 614 65 57     

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Przygotowała: Teodora Jabłońska

 Halina Grudzień
(podpisał w imieniu Zamawiającego)

Formularz ofertowy