Zaproszenie do składania ofert

Sygnatura: WTZ.26.1.3.2014

Zaproszenie do składania ofert

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie
przy M-GOPS w Kozienicach
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

zaprasza

do złożenia oferty w sprawie zorganizowania:

Przedmiot zamówienia:
Wycieczka 2-dniowa do Sandomierza-Opatowa-Ćmielowa w dn. 26-27 czerwca 2014r.

Uczestnicy wycieczki: ok. 54 osób, w tym 37 osób niepełnosprawnych intelektualnie ( w tym 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim i 1 osoba niewidoma) 17 opiekunów osób niepełnosprawnych. Liczba osób może być mniejsza o ok. 5 osób.

 1. Oferent musi przedstawić szczegółowy program wycieczki w którym uwzględni zwiedzanie Sandomierza, Opatowa, zwiedzanie oraz organizację warsztatów ceramicznych w Muzeum Porcelany w Ćmielowie
 2. zapewnienie wygodnego transportu na całej trasie wycieczki. Wyjazd
  z Kozienic dn. 26 czerwca ok. godz. 7.00, powrót do Kozienic 27 czerwca ok. godz. 21.00  Wykonawca musi podać rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu.
 3. zorganizowanie noclegu w pokojach 2,3,4,5 osobowych z tym, że nocleg dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz z opiekunem musi być zorganizowany na parterze, jeśli w budynku nie ma windy, w pomieszczeniach, uwzględniając łazienki i ubikacje, pozbawionych barier architektonicznych
  i przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo. Preferujemy nocleg
  w jednym budynku. W ofercie należy podać położenie, rodzaj i kategorię obiektu noclegowego
 4. zapewnienie wyżywienia;

1        dzień: obiad składający się z min. 2 dań i napoju,

 1. a.      kolacja składająca się z min. pieczywa, wędliny, nabiału,  warzyw
  i owoców

2        dzień: śniadanie składające się z 1 gorącego dania, np. parówki, jajecznica, pieczywo, wędlina,  nabiał i warzywa

 1. a.      obiad składający się z min. 2 dań i napoju
 1. przewodnika wycieczki od momentu zakwaterowania się do obiadu 2-go dnia.
 2. Ubezpieczenie NW na kwotę 20 000,00 zł/osobę z tytułu śmierci i 20 000zł./osobę
  z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 3. Przedstawić kosztorys wycieczki uwzględniający także wszelkie dodatkowe koszty związane z wycieczką; opłaty parkingowe, bilety wstępu, opłaty klimatyczne, jeśli występują, itp. Cena musi być podana na jednego uczestnika wycieczki.
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą, adresem i nr tel.  Oferenta
  w siedzibie Warsztatu, tj.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS
Przewóz 2A
26-900 Kozienice
z dopiskiem „Wycieczka”

 1. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10 czerwca 2014r., do godz. 10.00

Zał. do oferty:

– program wycieczki zgodny z opisem przedmiotu zamówienia

– kosztorys poszczególnych pozycji wycieczki

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pani Danuta Bernacik, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

Tel/fax.(48)614-67-91, 506-317-003,e-mail:wtz@opskozienice.pl

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zażąda od wybranego wykonawcy dokumentu potwierdzającego uprawnienia do organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Danuta Bernacik-kierownik WTZ                             Halina Grudzień-kierownik M-GOPS

[przygotował]                                                           [podpisał imieniu amawiającego]

 W załączeniu:

Formularz ofertowy

Wzór umowy