Zaproszenie do składania ofert

MGOPS.26.6.14.POKL

 Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

Do złożenia oferty w sprawie zorganizowania wycieczki 3-dniowej
w Góry Świętokrzyskie dla uczestników projektu „IMPULS”

Realizowanego przez M-G OPS w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 I. Ofertę należy złożyć :

W jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 5, w terminie do dnia 22 maja 2014r. do godz. 15:00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz dopisek „ Góry Świętokrzyskie”

II. Opis przedmiotu zamówienia

1) Wycieczka 3-dniowa w Góry Świętokrzyskie w terminie 6,7,8 czerwca 2014 roku. Uczestnicy wycieczki: ok.45 osób w tym: 13-ro dzieci do lat 14. Liczba uczestników może ulec zmianie w zakresie 5-ciu osób.

2) Zapewnienie wygodnego transportu na całej trasie wycieczki. Wyjazd z Kozienic w dniu 6 czerwca ok. godz. 7:00, powrót do Kozienic 8 czerwca ok. godz. 17:00.

3) Zorganizowanie noclegu w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami.

4) Zapewnienie pełnego wyżywienia: I dzień: obiad + kolacja, 2 dzień: śniadanie + obiad + kolacja, 3 dzień: śniadanie + obiad + suchy prowiant na drogę w formie kanapki i napoju 0,5 l/ osobę.

5) Zorganizowanie szkolenia dla grupy17 osób (liczba osób może ulec zmniejszeniu) z psychologiem na temat: „Trening umiejętności rodzicielskich”

6) program wycieczki winien obejmować m.in. wejście na Łysicę, zwiedzanie jaskini „Raj” inne zaproponowane przez Wykonawcę.

7) przewodnika (opiekuna wycieczki) od chwili przyjazdu do obiadu dnia ostatniego.

8) Kosztorys wycieczki powinien uwzględniać wszelkie dodatkowe koszty związane z wycieczką: ubezpieczenie, opłaty parkingowe, bilety wstępu, opłaty klimatyczne, jeśli występują, itp.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

– posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (potwierdzeniem będzie oświadczenie Oferenta)
– posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie ( oświadczenie Oferenta)
– dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( oświadczenie Oferenta)
– znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

IV. Wyłoniony Wykonawca będzie miał obowiązek:

– świadczyć usługi, będące przedmiotem umowy, z należytą starannością,
– bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecnościach uczestników na zajęciach,
– przekazać Zamawiającemu kopie wszystkich dokumentów dotyczących realizacji zadania
– przechowywać dokumentację związaną z realizacją umowy do 31 grudnia 2020 roku.

 V. Tryb udzielenia zamówienia

– postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
– wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nastepuje w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówienie publiczne na stronie internetowej Zamawiającego www.opskozienice.pl

 VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto wyrażoną w PLN. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej.

 VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

– Teodora Jabłońska tel. 48 614 65 57

 VIII. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Formularz ofertowy

Przygotowała: T.Jabłońska

Za Zamawiającego podpisano
Halina Grudzień