Zaproszenie do składania ofert

MGOPS.26.6.2014

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,
26-900 Kozienice

Zaprasza

Do złożenia oferty w sprawie:- zakup art. chemicznych – środki czystości wraz z dostawą do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach – zakupy do 30 000 euro.

1. Ofertę należy złożyć:
1) w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice
Pok.Nr 5

2) Na kopercie lub e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem: ” Zakup art. chemicznych – środki czystości wraz z dostawą”.

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup art. chemicznych – środków czystości wraz z dostawą zgodnie z wykazem /załącznik 1/

3. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Brak

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący:

– osobą fizyczną
– osobą prawną
– jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

 5. Termin realizacji zamówienia:

Rok 2014r.

Zamawiający będzie składał zamówienie cząstkowe a realizacja zostanie dokonana w ciągu 1 –go tygodnia od dnia złożenia zamówienia.

 6. Wymagane dokumenty:

– Wypełniony formularz ofertowy ( zał. Nr 2)

 7. Termin złożenia ofert:

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 14 maja 2014 r. – do godz.14:00.

 8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

 Teodora Jabłońska,
MGOPS ul.M.Skłodowskiej 3,
26-900 Kozienice,
Tel.48 614 65 57
e-mail: lpikozienice@wp.pl

 9. Kryterium wyboru oferty : cena zadania -100 %.

 10. informacje dotyczące zawierania umowy:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Przygotował: Teodora Jabłońska

Za Zamawiającego podpisano
Halina Grudzień