Zaproszenie do składania ofert

Kozienice 29.04.2014r.

MGOPS.26.5.14

Zaproszenie do składania ofert

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej –Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:

 „Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje fryzjersko –kosmetyczne + zestaw kosmetyków

Organizowane w ramach projektu „IMPULS” realizowanego przez MGOPS w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Priorytet VII –Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1.Opis przedmiotu zamówienia

„Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje fryzjersko-kosmetyczne + zestaw kosmetyków” dla 19-tu osób ( 18 kobiet i 1 mężczyzna-ilość godzin zajęć – 3 godziny zegarowe/osobę

– konsultacje fryzjerskie w zakresie praktycznej zmiany fryzury ewentualnie i koloru włosów

-zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Kozienice

-termin wykonania – maj/czerwiec

-Wykonawca zapewnia potrzebne sprzęty, narzędzia i materiały, salę, serwis kawowy dla uczestników

-szczegółowy harmonogram zajęć do ustalenia z Zamawiającym

2.Zakres usługi:

Głównym celem usługi jest przemiana wyglądu zewnętrznego uczestnika.

Program powinien zawierać zagadnienia z zakresu:

-analizy kolorystycznej,

-ustalenia typu oraz indywidualnego stylu,

-przedstawienia wpływu kolorów na podkreślanie atutów urody i sylwetki,

-korygowania niedoskonałości za pomocą fasonów, tkanin, deseni, dodatków i kolorów,

-analizy kształtów twarzy,

-nauki makijażu wraz z treningiem,

-podstawy stylizacji włosów,

-pielęgnacja dłoni i paznokci,

– zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów dla każdego uczestnika zajęć (propozycję zestawu Wykonawca przedstawi w ofercie).

3.Wymagania w stosunku do prowadzącego usługę:

– wymaga się prowadzenia usługi przez specjalistę ds. wizażu i stylizacji, posiadającego wymagane kwalifikacje w tym zakresie, potwierdzone dokumentem.

4.Przedmiot zamówienia obejmuje również:

-wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów,

– dokumenty ukończenia warsztatów powinny zawierać informację o realizowaniu szkolenia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

-zapewnienie uczestnikom warsztatów materiałów dydaktycznych,

-oznakowanie materiałów szkoleniowych poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacji o środkach współfinansowania projektu,

-dostarczenie osobom szkolonym, po zakończeniu warsztatów, ankiet służących do ich oceny,

-udokumentowanie zdjęciem (płyta) metamorfozy każdego uczestnika.

5.Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

6.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pani Teodora Jabłońska tel. 48 614 65 57 w godz. 7:30 – 15:00.

7.Ofertę na wykonanie usługi wraz z dokumentacją należy złożyć:

– pocztą w zamkniętej kopercie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul.M.Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice

– drogą elektroniczną na adres lpikozienice@wp.pl

7. Termin składania ofert: 12 maj 2014r. do godz. 14:00

Formularz Ofertowy

Sporządziła;T.Jabłońska

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS