Zaproszenie do składania ofert

MGOPS.26.4.2014

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,
26-900 Kozienice

Zaprasza

Do złożenia oferty w sprawie:- zakup, dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego- Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach – zakupy do 14 000 euro.

1. Ofertę należy złożyć:
1) w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice
Pok.Nr 5

2) Na kopercie lub e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem: ” Zakup, dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego – Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zmywarka gastronomiczne z funkcją wyparzania wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do mycia i wyparzania naczyń oraz sztućców w zakładach zbiorowego żywienia.

3. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

wymiary:szerokość: 500 – 650 mm,głębokość: 600- 720 mm,wysokość: 700- 850 mm,
• moc: 4,5 – 7,5 kW,
• zasilanie: 400 V.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący:

– osobą fizyczną
– osobą prawną
– jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej
– posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu usług

5. Termin realizacji zamówienia:
do 30 maja 2014r.

6. Wymagane dokumenty:

– Wypełniony formularz ofertowy ( zał. Nr 1)

7. Termin złożenia ofert:

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 09 maja 2014 r. – do godz.14:00.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Teodora Jabłońska,
MGOPS ul.M.Skłodowskiej 3,
26-900 Kozienice,
Tel.48 614 65 57
e-mail: lpikozienice@wp.pl

9. Kryterium wyboru oferty : cena 100 %.

10. informacje dotyczące zawierania umowy:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Formularz ofertowy

Przygotował: Teodora Jabłońska

Za Zamawiającego podpisano
Halina Grudzień