Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach
ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENTA RODZINY

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Przewidywany okres zatrudnienia: luty – grudzień /2014r
Miejsce wykonywania pracy: świadczenie usług w miejscu zamieszkania rodziny.

1.Wymagania niezbędne:
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie w pełni z praw publicznych
• Nieposzlakowana opinia
• Niepozbawiona , niezawieszona oraz nieograniczona władza rodzicielska
• Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu alimentacyjnego
• Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
• Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
• Posiadanie wykształcenia :

-Wyższego na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna
-Lub wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
-Lub studiów podyplomowych obejmujących zakres programowy szkolenia określony na podstawie Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
-Lub wykształcenia średniego i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

2.Wymagania dodatkowe:
• Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
• Umiejętność samodzielnego działania oraz wykazywanie własnej inicjatywy
• Umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
• Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami
• Prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu
• Odporność na stres
• Dyspozycyjność
• Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie

3. Zakres wykonywanych zadań:
• Współpraca z pracownikiem socjalnym MGOPS-u , środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami
• Diagnozowanie na bieżąco sytuacji rodziny
• Sporządzanie i aktualizowanie indywidualnego planu pracy z rodziną
• Wspieranie w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych
• Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
• Motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego – podział obowiązków, nauka zarządzania budżetem domowym
• Motywowanie rodziny do współpracy i działań mających na celu pokonywanie problemów oraz wspieranie aktywności społecznej
• Edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz prawidłowego żywienia i pielęgnacji dzieci, a także organizacji czasu wolnego rodziny
• Motywowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym dzieci i utrzymywania systemowego kontaktu ze szkołą
• Systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem
• Prowadzenie bieżącej dokumentacji pracy z rodziną
• Składanie comiesięcznych sprawozdań z pracy z rodziną

4.Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny
• CV
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagać dotyczących wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagań dotyczących posiadanych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń dyplomy)
• Kopie świadectw pracy, ewentualne referencje z zakładów pracy
• Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
• Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru karnego)
• Oświadczenie że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
• Oświadczenie że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
• Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 z póź. zm.)”

5. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie M-GOPS w Kozienicach i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

6. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie)z dopiskiem „Asystent rodziny” należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach lub pocztą na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice
W terminie do 7 luty 2014r do godz. 10.00
Oferty niekompletne lub które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS Kozienice (www.bip.opskozienice.pl) oraz na stronie ośrodka (www.opskozienice.pl) i na tablicy informacyjnej w jednostce.

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Kozienicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie ośrodka przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika M-GOPS pod numerem tel. (48) 614 88 58

Kozienice dn.27.01.2014r Kierownik M-GOPS Kozienice
mgr Halina Grudzień